Spotkanie, w którym uczestniczył minister sprawiedliwości Marek Biernacki, obyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Udział w nim wziął marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, wicemarszałek Hanna Zych - Cisoń oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku ppłk Radosław Chmielewski.
Jak poinformowano, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku wyrazili zainteresowanie realizacją wspólnych działań, których celem będzie kształtowanie społecznie pożądanych postaw u osób odbywających karę pozbawienia wolności.
- Dzisiejsze porozumienie jest kontynuacją dobrej praktyki, jaką jest współpraca Służby Więziennej z samorządem. Dzięki niej skazani, którzy są częścią społeczeństwa, będą mogli pracować dla niego. Według opinii psychologów świadczenie pracy na rzecz drugiego człowieka, pomaganie, jest sposobem na resocjalizację, na powrót do społeczeństwa. Dlatego tak dużą rolę do tego przywiązujemy – powiedział minister sprawiedliwości Marek Biernacki.
W ramach współpracy Służba Więzienna będzie przygotowywała do pracy poza terenem zakładów karnych i aresztów śledczych osoby odbywające karę pozbawienia wolności. Osoby te skierowane zostaną do wykonywania prac poprawiających czystość i stan techniczny podmiotów leczniczych, dla których samorząd wojewódzki jest podmiotem tworzącym lub większościowym udziałowcem. Praca świadczona przez skazanych będzie nieodpłatna.
Tego typu model współpracy międzyinstytucjonalnej jest dobrą praktyką od wielu lat stosowaną przez jednostki penitencjarne. Aktualnie, gdańska Służba Więzienna kieruje do prac nieodpłatnych poza więziennymi murami ponad 300 skazanych, współpracując z ponad 100 różnymi podmiotami. Z tej współpracy korzystają szkoły, fundacje, domy opieki społecznej, hospicja i wiele innych instytucji.
Dzięki podpisanemu dzisiaj porozumieniu również podmioty lecznicze zarządzane przez samorząd terytorialny województwa pomorskiego będą mogły korzystać z nieodpłatnej pracy skazanych, którzy będą odpowiedzialni za poprawę stanu czystości oraz stanu technicznego obiektów i terenów instytucji.