Więcej miejsc na niektórych oddziałach psychiatrycznych
\\

Ministerstwo Zdrowia przygotowuje zmiany do rozporządzenia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających. Zmiany są konsekwencją postulatów zgłaszanych przez niektóre podmioty lecznicze i dotyczą między innymi zwiększenia liczby łóżek.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, wskazał między innymi na potrzebę zmiany adresu podmiotu na ul. Dekerta 1 66-400 Gorzów Wielkopolski. Dodatkowo szpital postulował o zmianę liczby łóżek z dotychczasowych 15 na 45 - wynika to z przekształcenia wskazanego podmiotu, a także pozostaje w związku z uzyskaniem środków finansowych na psychiatryczną opiekę zdrowotną w zakresie utworzenie 30 łóżkowego oddziału psychiatrii sądowej dla internowanych w warunkach podstawowego zabezpieczenia. W związku z przekształceniem sądowego oddziału odwykowego o wzmocnionym zabezpieczeniu w oddział sądowy dla mężczyzn dysponujących wzmocnionym zabezpieczeniem, zaszła również konieczność zwiększenia liczby łóżek dla mężczyzn z dotychczasowych 55 na 81. Zgodnie z uzasadnieniem projektu rozporządzenia, utrzymywanie oddziału odwykowego we wskazanym szpitalu o wzmocnionym zabezpieczeniu jest nieuzasadnione z uwagi na brak skierowań przez Komisję psychiatryczną ds. środków zabezpieczających.

Również Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr J. Babińskiego w Łodzi postulował o zmianę liczby łóżek z 20 na 30, zaś jako uzasadnienie wskazano zakończenie inwestycji związanej z adaptacją pomieszczeń w celu przeniesienia łóżek przeznaczonych do realizacji zadań w zakresie wykonywania środków zabezpieczających. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie wskazuje na potrzebę zmiany liczby łóżek z 30 na 40. Uzasadnieniem zmiany jest zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego w postaci pawilonu, dzięki czemu powstały nowe warunki do hospitalizowania i leczenia internowanych pacjentów. Dodatkowo szpital w Warcie wszedł w struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Z podobnymi wnioskami wystąpiły również:

- Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na udzielanie świadczeń pacjentom kierowanym przez sądy, przez co konieczne jest utworzenie oddziału psychiatrii sądowej;

- Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. - zwiększenie liczby łóżek jest konieczne do zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia;

- Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławcu - zwiększenie liczby łóżek z 60 do 70 na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu, od 1 stycznia 2015 r. oddział będzie gotowy do przyjęcia większej liczby pacjentów.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 15 września 2014 r.

\
Data publikacji: 15 września 2014 r.