- Jesteście moimi młodszymi przyjaciółmi. To smutny chichot losu, że po tylu latach zaniedbań, kiedy nikt nie przywiązywał takiej wagi do dialogu, jak aktualne kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, to akurat my odbieramy od państwa tę petycję. Od listopada ciężko pracujemy, by stworzyć systemowe rozwiązania skierowane do wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych. Odbieram ten manifest jako odpowiedzialny wyraz troski młodych lekarzy o polskiego pacjenta i jednoczenie wsparcia Ministerstwa Zdrowia w działaniach mających na celu stworzenie systemu służby zdrowia przyjaznego zarówno dla pacjentów, jak i tych, którzy o nich dbają, leczą ich i ratują im życie – podkreślał wiceminister zdrowia.

Ministerstwo przypomina, że nowe regulacje dotyczące specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (w tym zasad wynagradzania lekarzy rezydentów) będą przedmiotem kolejnej nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Resort zapewnia, że pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami lekarzy rezydentów, którzy uczestniczą w powołanym przez ministra zespole do spraw opracowania zmiany systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

W pracach tego zespołu aktywnie uczestniczą także przedstawiciele środowiska młodych lekarzy (w tym Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy), co niewątpliwie przyczyni się do opracowania  nowych zasad odbywania specjalizacji w taki sposób, by zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów i poprawić dostępność do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów.

Kwestia wzrostu wysokości wynagrodzeń zasadniczych lekarzy rezydentów będzie mogła być rozstrzygnięta po zakończeniu prac Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, będącego zespołem branżowym Rady Dialogu Społecznego. Prace tego zespołu koncentrują się nad rozwiązaniem systemowym normującym kwestię wynagrodzeń w ochronie zdrowia.

4 kwietnia 2016 roku Ministerstwo Zdrowia przedstawiło partnerom społecznym wstępną propozycję projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, która ma stanowić materiał wyjściowy dla opracowywanego rozwiązania docelowego. Z inicjatywy członków zespołu dodatkowo powołany został podzespół roboczy do spraw projektu ustawy w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Obecnie kończone są prace analityczne nad sprawozdaniami dotyczącymi bieżących wynagrodzeń przekazanymi przez podmioty lecznicze.

W trakcie ostatniego posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 13 czerwca 2016 ustalono, że kwestia wynagrodzeń w ochronie zdrowia będzie przedmiotem zwołanego ad hoc posiedzenia zespołu 21 czerwca 2016 roku. W posiedzeniu tym na wniosek strony społecznej zaplanowany jest udział ministra Konstantego Radziwiłła.