10 kwietnia 2015 weszły w życie przepisy, które wprowadzają nowe wzory oświadczeń o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej przysługującym pacjentom. Określa je rozporządzenie ministra zdrowia z 10 marca 2015 roku w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 438).

Nowe wzory oświadczeń uwzględniają nową, dodatkową podstawę prawą do świadczeń dla osób, które uzyskały w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650, z późn. zm.), a nie posiadają prawa do świadczeń z tytułu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Do dotychczasowej listy dokumentów potwierdzających tożsamość dodano dokumenty, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą potwierdzić tożsamość tych osób.

Zawierają one informacje, że oświadczenie może był wypełnianie ręcznie, maszynowo lub na komputerze oraz że dane adresowe świadczeniodawcy i numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia mogą być naniesione na oświadczenie nie tylko w postaci pieczątki, lecz także nadruku.

Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy o świadczeniach złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej to jeden ze sposobów, w który pacjent może potwierdzić prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jak dotychczas obowiązują dwa wzory oświadczeń – składanych odrębne: oświadczenia składane we własnym imieniu (załącznik nr 1) oraz oświadczenia składane przez przedstawiciela ustawowego (albo opiekuna prawnego lub faktycznego) – w przypadku pacjentów małoletnich lub innych, którzy nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych (załącznik nr 2). 

Do 10 października 2015 roku oświadczenia mogą być składane według poprzednich wzorów. Nowy wzór musi być zastosowany wtedy, gdy oświadczenie będzie składać osoba, która uzyskała status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1650, z późn. zm.).