Pytanie
 
Jak prawidłowo napisać porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę oraz świadectwo pracy umowy, która była zawarta z dawnym NZOZ-em? Kogo wpisujemy jako stronę - dawny NZOZ czy podmiot leczniczy?
 
Odpowiedź

Zarówno w porozumieniu jak i świadectwie pracy jako pracodawcę należy wpisać dane podmiotu leczniczego w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217) - dalej u.dz.l.
 
Uzasadnienie
 
Na gruncie wcześniej obowiązującej ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) - dalej u.z.o.z. pracodawcą pracowników niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej mógł być:
1. NZOZ albo
2. podmiot, który utworzył NZOZ.

Ad. 1. Na możliwość zatrudnienia pracowników przez NZOZ wskazywała treść art. 1 ust. 1 oraz art. 32g u.z.o.z. W imieniu NZOZ, umowy podpisywane były przez jego kierownika. Do takich sytuacji zastosowanie znajduje art. 210 u.dz.l., zgodnie z którym "Pracownicy zatrudnieni w zakładach opieki zdrowotnej stają się pracownikami odpowiednich podmiotów leczniczych". Użycie przez ustawodawcę zwrotu "stają się" wskazuje, że przyjęto tu rozwiązanie, zgodnie z którym wraz z wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej po stronie pracodawcy nie zachodzą żadne zmiany podmiotowe oraz, że nie mamy tu do czynienia z przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. W praktyce takie rozwiązanie oznacza, że nie ma obowiązku sporządzania aneksu do umowy o pracę.

Zatem w porozumieniu o rozwiązaniu umowy o pracę czy świadectwie jako pracodawcę należy wskazać dane podmiotu leczniczego, tj.:
- przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.);
- fundacji;
- stowarzyszenia;
- kościoła;
- kościelnej osoby prawnej lub związku wyznaniowego.

Ad. 2  W przypadku gdy pracodawcą był podmiot, który utworzył NZOZ, nie będzie miał zastosowania wspomniany art. 210 u.dz.l., gdyż osoby pracujące w NZOZ-ie de facto były zatrudnione w podmiocie, który go utworzył. Wejście w życie ustawy o działalności leczniczej nie miało wpływu na strukturę podmiotów tworzących NZOZ-y (dzisiejsze podmioty lecznicze), zatem strony umowy pozostają bez zmian. Jako pracodawcę również w tym przypadku należy wskazać dane podmiotu leczniczego.

Damian Sawicki
 
 Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie