Odpowiedź:

Sposób zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej zależy od tego, czy świadczenia opieki zdrowotnej w ramach świadczeń lekarza POZ są realizowane wyłącznie przez małżeństwo lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, czy urlop jest dłuższy niż 14 dni oraz jaka jest forma prawna prowadzonej działalności.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Ochrona Zdrowia
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 6 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 z późn. zm) - dalej r.o.w.u., świadczenia udzielane są osobiście przez osoby wykonujące zawody medyczne lub inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, zgodnie z załącznikiem do umowy. Zmiany w załączniku do umowy wymagają zgłoszenia dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo - w przypadkach losowych - niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. Zmiany te nie mogą naruszać wymagań dotyczących kwalifikacji osób wykonujących zawód medyczny, określonych w odrębnych przepisach oraz w warunkach wymaganych od świadczeniodawców określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 i art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z.
Jeżeli świadczeniodawca podstawowej opieki zdrowotnej działa w formie podmiotu leczniczego, to w przypadku gdy świadczenia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej są realizowane wyłącznie przez małżeństwo wybierające się wspólnie na urlop, który nie przekracza 14 dni, to stosownie do treści § 2 ust. 6 umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna), nie ma on obowiązku informowania właściwego OW NFZ o zmianach w harmonogramie. Jednakże wyjazd na urlop nie może spowodować przerwy w ciągłości realizacji umowy, ani też wpłynąć na ograniczenie dostępności do świadczeń dla świadczeniobiorców objętych opieką. Będzie to możliwe, jeżeli świadczeniodawca na ten okres zatrudni tymczasowo kwalifikowanego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy zapewnią pracę poradni na ten okres.
Jeżeli, oprócz małżeństwa, w poradni lekarza POZ zatrudnieni są również inni lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, wystarczy odpowiednio przeorganizować pracę pozostających w pracy lekarzy POZ, tak aby zabezpieczyć świadczenia na ten okres, o ile urlop nie przekroczy 14 dni.
Jeśli urlop przekroczy 14 dni, w obu przypadkach, należy wszystkie zmiany zgłosić w ramach zmiany harmonogramu do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 5 umowy.
Jeżeli świadczeniodawcą działa w formie grupowej praktyki lekarskiej, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) - dalej u.dz.l., czyli nie jest podmiotem leczniczym, a podmiotem wykonującym działalność leczniczą - praktyką zawodową, sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ zgodnie z art. 18 ust. 7 u.dz.l., w ramach grupowej praktyki lekarskiej mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez lekarzy będących wspólnikami albo partnerami spółki, co oznacza, że grupowa praktyka lekarska działająca w formie spółki cywilnej nie może zatrudnić pracownika zastępującego wspólnika. To w istocie może utrudnić realizację umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, szczególnie jeśli małżonkowie są jedynymi wspólnikami działającymi w ramach praktyki zawodowej. Jeżeli są inni wspólnicy, można zapewnić zastępstwo na takich samych zasadach jak w przypadku podmiotu leczniczego, poprzez przeorganizowanie na czas urlopu harmonogramu pracy pozostałych lekarzy w zależności od długości urlopu z obowiązkiem powiadomienia NFZ (powyżej 14 dni) lub nie (do 14 dni), jeżeli jednak wspólnikami są wyłącznie małżonkowie, to formuła prawna praktyki zawodowej w istocie uniemożliwi im wspólny wyjazd na urlop.

Agnieszka Pietraszewska-Macheta, autorka współpracuje z Lex Ochrona Zdrowia
Odpowiedzi udzielono 8.06.2016 r.