Ze względu na istotną funkcję spełnianą przez apteki w ramach systemu ochrony zdrowia publicznego oraz troskę o jakość i bezpieczeństwo obrotu produktami leczniczymi ustawodawca przewidział odpowiednie regulacje prawne w odniesieniu do osób, które mogą zostać zatrudnione w aptece oraz  dotyczące kwalifikacji takich osób. 

Regulacje te są zawarte przede wszystkim w ustawie z 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne, a częściowo także w określonych aktach wykonawczych. 

Przepisy tam zawarte dotyczą także zatrudniana techników farmaceutycznych.

Jaki jest zakres uprawnień techników farmaceutycznych, jak przebiega ich kształcenie zawodowe i praktyka w aptece – tego dowiesz się w komentarzu praktycznym w LEX Apteka.