W Sejmie trwają prace nad  prezydenckim projektem ustawy o Funduszu Medycznym. Eksperci podkreślają, że zmiany jakie zaproponował prezydent m.in. zniesienie limitów na leczenie dzieci czy szersze udostępnienie terapii osobom z chorobami rzadkimi i młodzieży są słuszne, ale projekt ustawy jest niedoskonały w szczegółach.

Uwagi do ewentualnie nowopowstałego Funduszu Medycznego zgłosili lekarze, branża farmaceutyczna, ale i najbardziej zainteresowani, czyli pacjenci. Otóż organizacje społeczne należące do Rady Organizacji Pacjentów działającej przez Rzeczniku Praw Pacjenta pozytywnie przyjęły zapowiedź stworzenia nowej ścieżki wczesnego dostępu do noworejestrowanych terapii oraz uzależnienie finansowania leczenia w podmiotach leczniczych  od ich efektywności klinicznej, na podstawie danych pochodzących z rejestrów medycznych.

Uwagi Rzecznika Praw Pacjenta

Nie mniej jednak Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta i skupione  przy nim organizacje obawiają się kwestii finansowania Funduszu oraz jego wpływu na pulę środków przeznaczanych na ochronę zdrowia.

„Podniesiono, że przewidziane w ustawie środki nie przekraczają kwot zagwarantowanych w tzw. „ustawie 6 proc. na zdrowie” i mogą pomniejszać środki przekazane z budżetu państwa do NFZ. Projekt wskazuje przy tym na maksymalny, a nie gwarantowany poziom środków finansowych, które mają zasilić Fundusz. Niezależnie od przyjętego modelu zwiększania finansowania priorytetem powinno być zagwarantowanie, że dodatkowe środki rzeczywiście zostaną przekazane w zadeklarowanej wysokości i że będzie się to odbywać na zasadzie przekazania nowych funduszy, a nie poprzez przesunięcia środków z innych obszarów systemu ochrony zdrowia”-wskazał Bartłomiej Chmielowiec w piśmie do Tomasza Latosa, przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia.

Koniecznie trzeba zadbać o pacjentów długoterminowych

Poza tym, poszczególne organizacje pacjentów zwróciły uwagę na celowość przyznania większej wagi kwestiom, wokół których ogniskują swoją działalność, jak opieka nad pacjentami kardiologicznymi, opieka długoterminowa czy zaopatrzenie w wyroby medyczne. W tym aspekcie  pacjenci apelują aby w poszczególnych działaniach nie pomijać podmiotów udzielających świadczeń z zakresu opieki długoterminowej oraz wspierania kształcenia kadry opiekuńczej. Dodatkowo pacjenci wskazują, że trzeba rozważyć w jaki sposób pogodzić konkursowy tryb finansowania zadań przewidzianych w projekcie ustawy o Funduszu Medycznym z zasadami działania Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, mapami potrzeb zdrowotnych oraz priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej. Mechanizmy te powinny być bowiem głównym narzędziem kształtowania polityki inwestycyjnej w ochronie zdrowia. Część organizacji wyraża z kolei niepokój proponowanym zwiększeniem odpowiedzialności za decyzje refundacyjne Komisji Ekonomicznej, która w swoim działaniu.

 

Jeśli chodzi o kwestie instytucjonalne, część organizacji postuluje zwiększenie udziału w pracach Rady Funduszu strony pacjenckiej, to znaczy Rzecznika Praw Pacjenta oraz organizacji, które w ramach swoich celów statutowych działają w obszarach ochrony zdrowia wspieranych przez Fundusz.

„Rada powinna mieć prawo do wglądu i kontroli umów zawieranych w ramach wydatkowania środków oraz zapewnioną sprawozdawczość wskaźników realizacji programu. Powinna mieć również możliwość wnioskowania ustalenia takich wskaźników oraz określenia zakresu raportowania wyników do Rady. Kolejny postulat dotyczy konieczności zapewnienia bezstronności ekspertów zasiadających w Radzie. Również w ramach komisji konkursowych niezbędne jest wykluczenie wszystkich sytuacji konfliktu interesów, a w ich pracach powinni brać udział przedstawiciele pacjentów’’-wskazał Bartłomiej Chmielowiec w piśmie do Sejmowej Komisji Zdrowia.