Ustawa reguluje zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty w tym uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, kształcenia zawodowego i podyplomowego oraz odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów. Określa szczegółowo wymagania, jakie musi spełniać osoba, która ma prawo wykonywać ten zawód, oraz wprowadza Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów

  • Art. 4 ustawy określa, że wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega między innymi na diagnostyce funkcjonalnej pacjenta, kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii, kinezyterapii lub masażu, zlecaniu wyrobów medycznych, dopieraniu ich do potrzeb pacjenta, nauczaniu pacjentów posługiwania się tymi wyrobami, prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii.
  • Art. 6 ustawy mówi, że przy wykonywaniu zawodu fizjoterapeuta współpracuje z osobami wykonującym inne zawody medyczne,  a w przypadku uzasadnionych wątpliwości odnoszących się do zaleceń lekarza w zakresie fizjoterapii ma prawo domagać się od lekarza, który wydał zlecenie, by uzasadnił potrzebę jego wykonania, a także ma prawo odmowy wykonania określonego świadczenia. 

Czytaj: Ustawa podpisana: fizjoterapeuta samodzielnym zawodem medycznym>>>

  • Art. 7 mówi o tym, że fizjoterapeuta ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz do uzyskania od podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych pełnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych, zapobiegawczych i dających się przewidzieć następstwach podejmowanych działań.


Zgodnie przepisami ustawy osoby które po 1 października 2017 roku rozpoczną studia w zakresie fizjoterapii, będą obowiązane do odbycia 6-miesięcznej praktyki po ukończeniu studiów oraz do złożenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego, by zostać wpisane do Rejestru Fizjoterapeutów.

Ustawa mów też o tym, że fizjoterapeuci mają prawo i obowiązek podnosić swoje kwalifikacje poprzez kształcenie podyplomowe. Po ukończeniu specjalizacji oraz zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów będą mogli uzyskać tytuł specjalisty potwierdzający posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych.

Ustawa wprowadza także samorząd zawodowy fizjoterapeutów. Przynależność do samorządu zawodowego jest obowiązkowa. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań. Jednostką organizacyjną samorządu posiadającą osobowość prawną jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów z siedzibą w Warszawie. Organami Krajowej Izby Fizjoterapeutów są: Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, Krajowa Rada Fizjoterapeutów, Komisja Rewizyjna, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, Sąd Dyscyplinarny oraz Rzecznik.

Nadzór nad działalnością samorządu ma sprawować minister zdrowia.

Fizjoterapeuci walczyli o ustawę o swoim zawodzie od wielu lat. Przeciwni jej uchwaleniu byli lekarze, według których nadanie fizjoterapeutom uprawnienia kwalifikacji do leczniczych zabiegów fizjoterapii i ich stosowania, bez diagnostyki lekarskiej, może zagrażać zdrowiu pacjentów. W lutym 2016 w Sejmie został przedłożony projekt ustawy, która proponowała przesunięcie wejście w życia ustawy o zawodzie fizjoterapeuty o 24 miesiące od jej uchwalenia, czyli od listopada 2015 roku. Protestowali przeciwko temu fizjoterapeuci. Ostatecznie projekt nie wszedł pod obrazy Sejmu.

Zawód fizjoterapeuty nie był dotychczas w Polsce zawodem regulowanym. Działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług fizjoterapeutycznych mógł założyć każdy, natomiast potwierdzenie wykształcenia i kwalifikacji w zakresie fizjoterapii były wymagane tylko przy podpisywaniu kontraktu z NFZ na świadczenia z tego zakresu.