W obecnym stanie prawnym, zgodnie z art. 24 ust. 1a ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić dokumentację medyczną w postaci elektronicznej, przy czym zgodnie z art. 58 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, omawiany przepis art. 24 ust. 1a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ma wejść w życie 1 sierpnia 2014 roku.

W związku z różnym stopniem zinformatyzowania i przygotowania do wypełnienia tego obowiązku przez podmioty udzielające medyczne, niezbędne stało się wydłużenie okresu przejściowego w którym dokumentacja medyczna może być prowadzona zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Przepis przejściowy zawarty w art. 56 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia na mocy ustawy ulega wiec zmianie, ustalając dzień 1 sierpnia 2017 jako termin końcowy równoczesnego funkcjonowania dokumentacji medycznej w postaci papierowej i elektronicznej.

Jak czytamy w uzasadnieniu nowelizacji wydłużenie terminu wejścia w życie przepisu dotyczącego prowadzenia dokumentacji jedynie w formie elektronicznej ma pozwolić wszystkim podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych na kompleksowe przygotowanie procesu wdrożenia tego obowiązku.