Przyjęta przez Sejm w dniu 10 czerwca 2016 r. ustawa nowelizująca ustawę o działalności leczniczej ma uniemożliwić dalszą komercjalizację szpitali, a także ograniczyć możliwość zbywania podmiotom prywatnym udziałów lub akcji w spółkach Skarbu Państwa oraz w spółkach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa zostanie teraz przekazana do prac w Senacie.

Innymi zmianami wprowadzonymi przez ustawę o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw ma być rezygnacja z wypłaty dywidend ze spółek państwowych - zyski mają być przeznaczone na działalność SP ZOZ-u (w tym na inwestycje i podwyżki płac).

Ponadto przyjęta przez Sejm ustawa ma umożliwić jednostkom samorządu terytorialnego finansowanie dodatkowych świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów w SP ZOZ-ie, dla którego są podmiotami tworzącymi, bądź w spółce, w której są jedynymi albo większościowymi udziałowcami, albo akcjonariuszami.

W przypadku braku takiego podmiotu leczniczego albo gdy z różnych powodów umowa z takim podmiotem nie mogłaby być zawarta, jednostki samorządu będą mogły finansować świadczenia zdrowotne w „zewnętrznych” podmiotach wykonujących działalność leczniczą - wybranych w wyniku konkursu ofert.

Dodatkowo ustawa zmieniająca ma zwiększyć nadzór podmiotu tworzącego nad SP ZOZ-em. Kierownik tego podmiotu będzie miał obowiązek sporządzić raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej. Podmiot tworzący będzie mógł też przekazać swój SP ZOZ innemu podmiotowi tworzącemu, np. samorządowi lub publicznej uczelni.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 14 czerwca 2016 r.