Uchwalona 15 czerwca 2007 r. ustawa o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123, poz. 849) zmienia zasady usprawiedliwiania nieobecności uczestników postępowań sądowych na rozprawach oraz niestawiennictwa na wezwanie policji lub prokuratury. 1 sierpnia wchodzą w życie niektóre przepisy tej ustawy. W oparciu o nie prezesi sądów okręgowych muszą do końca 2007 r. sporządzić listy lekarzy sądowych dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego. Zgodnie z nową ustawą nieobecność na rozprawie będzie mógł usprawiedliwić tylko lekarz sądowy, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę. Aby uzyskać takie uprawnienia, lekarz musi posiadać tytuł specjalisty, a ponadto odznaczać się m.in. nieposzlakowaną opinią, być osobą niekaraną za przestępstwa oraz uzyskać rekomendację okręgowej rady lekarskiej.

Od dziś prezesi sądów okręgowych będą zgłaszali się do właściwej okręgowej rady lekarskiej z wnioskiem o przekazanie listy kandydatów na lekarzy sądowych. Rada ma 90 dni na przekazanie listy wraz z rekomendacjami. Prezesi sądów wybiorą z niej lekarzy, z którymi zawrą umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego na obszarze właściwości danego sądu okręgowego.

Lekarz sądowy, wydając zaświadczenia o zdolności lub niezdolności do stawienia się na wezwanie sądu, policji lub prokuratury, będzie korzystał z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Lekarze sądowi rozpoczną urzędowanie 1 lutego 2008 r. Wtedy bowiem wejdą w życie pozostałe przepisy ustawy o lekarzu sądowym.

źródło: Gazeta Prawna, 1 sierpnia 2007 r., Katarzyna Rychter