Nowe wysokości opłat są związane ze wzrostem z dniem 1 stycznia 2014 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obecnie wynosi 1 680 zł.  Wzrost wynagrodzenia został wprowadzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1074), wydane na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy  z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego (Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1378 ze zm.), opłaty te są ustalane w stosunku procentowym do minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku, zwanego dalej "kwotą bazową".

Na stronie Urzędu dostępne są tabele z opłatami za wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego, z uwzględnieniem  nowych wysokości opłat.

http://www.urpl.gov.pl