Bardzo istotne dla aptek są umowy na realizację recept zawierane z NFZ, dlatego w poradniku przedstawiona została między innymi procedura zawarcia takiej umowy między podmiotem prowadzącym aptekę a dyrektorem wojewódzkiego oddziału Funduszu – pisze we wstępie do książki „Prawo farmaceutyczne. Poradnik dla aptek cz. II” jej autorka Monika Kwiatkowska.

Czytelnicy znajdą w książce również analizę postanowień umowy na realizację recept oraz ogólnych warunków umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę pod kątem zagrożeń dla aptek. Szczególna uwaga została poświęcona obowiązkom ciążącym na aptece jako stronie umowy. Zwrócono uwagę na pułapki, jakie mogą czekać na apteki w związku z zawieranymi umowami oraz wskazano, jak uchronić aptekę na przykład przed koniecznością zapłaty kar umownych.

Autorka zwróciła także uwagę, w jakich przypadkach niezbędne będzie aneksowanie umowy na realizację recept i jakie dokumenty należy przedstawić przy zmianie umowy.

Osobny rozdział poświęcony został zakresowi i formom informacji gromadzonych przez apteki i przekazywanych NFZ w związku z ustawą o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W poradniku przedstawione zostały również zasady przekazywania aptekom należnej refundacji przez NFZ.

Niezwykle istotna dla podmiotów prowadzących apteki jest także sprawa kontroli przeprowadzanych w aptece. Szczegółowo omówione zostały między innymi ramy prawne kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną, Narodowy Fundusz Zdrowia, a także Państwową Inspekcję Sanitarną.

Książka jest kontynuacją publikacji „Prawo farmaceutyczne. Poradnik dla aptek”, wydanej w roku 2013, stanowiącej kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych, a także funkcjonowania aptek internetowych.

W drugiej części szczegółowo zostały przedstawione zasady refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Przybliżono między innymi mechanizmy ustawy refundacyjnej i definicje ustawowych pojęć. Dokonano analizy przepisów tej ustawy i rozporządzenia z 8 grudnia 2011 roku w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept w kontekście zasad zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przedstawione zostały również zasady przeprowadzania kontroli w aptekach.

W opracowaniu omówione zostały zmiany w prawie dotyczące aptek, w szczególności przepisy ustawy z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, oraz projektowane zmiany w zakresie ustawy refundacyjnej. Zaprezentowano ponadto aktualne orzecznictwo, urzędowe interpretacje przepisów prawnych i wzory dokumentów z objaśnieniami niezbędnymi do funkcjonowania apteki.

Publikacja przeznaczona jest dla właścicieli i kierowników aptek, przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w branży farmaceutycznej, farmaceutów, prawników obsługujących apteki, pracowników Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Istotne informacje znajdą tu również wykładowcy oraz studenci farmacji i prawa.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.profinfo.pl, stan z dnia 24 listopada 2014 r.