„Prawne formy świadczenia usług medycznych są bardzo zróżnicowane. Przejawia się to tym, że uprawnione do ich udzielania są zarówno osoby prawne, jak i osoby fizyczne. Osoby fizyczne mogą to czynić samodzielnie i prowadząc działalność na własny rachunek, jak również na podstawie umów cywilnoprawnych czy też w ramach zatrudnienia pracowniczego. Autorka podkreśla, że niezależnie od tego, czy świadczenia udzielane są w ramach ubezpieczenia zdrowotnego czy prywatnie i całkowicie na koszt pacjenta – każda tego rodzaju działalność polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) –art. 2 ust. 1 pkt 10” - czytamy we wstępie do publikacji.

Pierwsze wydanie książki ukazało się prawie 10 lat temu. Od tego czasu zmienione zostały prawie wszystkie przepisy prawa regulujące poruszaną w niej tematykę, między innymi ukazała się nowa ustawa dotycząca udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (15 kwietnia 2011 roku). Pojawiło się również nowe orzecznictwo sądowe dające wskazówki interpretacyjne dotyczące niejasnych i niespójnych regulacji. Dlatego potrzebne stało się nowe wydanie opracowania (w 2007 roku ukazało się drugie wydanie książki).

„Oddawane dziś do rąk czytelników trzecie już wydanie książki, poprawione i uaktualnione, przedstawia prawne możliwości świadczenia usług medycznych w Polsce na tle współczesnego modelu opieki zdrowotnej wprowadzonego ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Analiza prawna i powstała w jej wyniku charakterystyka poszczególnych rodzajów umów na świadczenia opieki zdrowotnej służyć ma wskazaniu ich najważniejszych wad i zalet oraz zwróceniu uwagi na wiele niejasności interpretacyjnych” – wyjaśnia autorka.
W książce przedstawiono prawne aspekty kontraktowania usług zdrowotnych na tle systemu opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych. Scharakteryzowano podstawowe rodzaje umów funkcjonujących na rynku usług zdrowotnych pod względem ich treści, trybu zawarcia oraz kontroli ich realizacji.

Poza tym omówione zostały takie zagadnienia, jak wybór najkorzystniejszego rodzaju umowy ze świadczeniodawcą, możliwości i przeszkody prawne udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych, termin przedawnienia roszczeń majątkowych świadczeniodawców o zapłatę za wykonane świadczenia zdrowotne, wady i zalety określonych typów umów oraz różnice w stosunku do alternatywnych rozwiązań a także orzecznictwo sądowe w wyżej wymienionym zakresie.

Na szczególną uwagę zasługuje zaprezentowane w publikacji zestawienie różnych form wykonywania zawodów medycznych z dopuszczalnymi w ustawach sposobami udzielania świadczeń refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Opracowanie przeznaczone jest dla podmiotów zamierzających zawrzeć kontrakt z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych ze środków publicznych, dla podwykonawców kontraktu zawartego z NFZ, a także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej udzielających zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ich kontrahentów. Będzie cenną pomocą dydaktyczną dla wykładowców i studentów kierunków medycznych, nauk o zdrowiu oraz studiów z zakresu prawa medycznego.

Książka jest dostępna w księgarni Profinfo.

Tamara Zimna - prawnik, prowadzi kancelarię prawa medycznego; przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta w Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie; autorka publikacji dotyczących funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie.

Czytaj komentarze tej autorki:

Zamówienia na świadczenia medyczne dokonywane przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej >>>

Diagnosta laboratoryjny - procedura uzyskiwania tytułu specjalisty >>>

Obsadzanie stanowisk kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej - procedury i stanowiska >>>