Procedura konkursowa

Celem wyłonienia osób, które mają być zatrudnione na niektórych stanowiskach kierowniczych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, przeprowadza się postępowanie konkursowe.

Konkurs, jako metoda obsadzania kierowniczych stanowisk w służbie publicznej, ma obywatelom zapewnić równy dostęp do tej służby (art. 60 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.; Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), a więc musi być zaprzeczeniem zjawiska tzw. nomenklatury, czyli istnienia grupy ludzi wyznaczanych do pełnienia takich stanowisk kierowniczych.  „Przeprowadzenie konkursu na obsadzenie stanowiska w służbie publicznej ma oczywiście na celu wybranie najlepszego kandydata pod względem jego kwalifikacji osobistych, w tym zwłaszcza merytorycznych. Należy przy tym zakładać, że celowi temu w sposób racjonalny podporządkowane są przepisy dotyczące zasad przeprowadzenia konkursu (składu komisji, warunków przeprowadzenia, oceny wyników)” .

Konkurs, zgodnie z treścią art. 44a ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.: dalej jako: u.z.o.z.), przeprowadza się na objęcie następujących stanowisk:
1) kierownika ZOZ-u, z wyjątkiem kierownika samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej;
2) zastępcy kierownika zakładu w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem;
3) ordynatora;
4) ordynatora-kierownika kliniki;
5) ordynatora-kierownika oddziału klinicznego;
6) naczelnej pielęgniarki;
7) przełożonej pielęgniarek zakładu;
8) pielęgniarki oddziałowej.

Konkursy na objęcie stanowisk kierowniczych w ZOZ-ie zasadniczo ogłasza jego kierownik i przeprowadza za pomocą powołanej przez siebie komisji konkursowej.

Konkurs na stanowisko zastępcy kierownika zakładu w ZOZ-ie, w jakim kierownik nie jest lekarzem, ogłasza podmiot, który utworzył zakład.

Obowiązek przeprowadzania konkursu na ww. stanowiska nie obejmuje żłobków oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych i utrzymywanych w celu prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. Konkurs nie jest również wymagany do obsady pozostałych stanowisk kierowniczych w publicznych ZOZ-ach, innych niż stanowiska wymienione w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.

Konkurs zostanie przeprowadzony tylko wtedy, gdy zgłosi się do niego co najmniej dwóch kandydatów na stanowisko.
Natomiast jeżeli:
– do konkursu nie zgłosiło się co najmniej dwóch kandydatów;
– w wyniku konkursu nie wybrano kandydata;
– z kandydatem wybranym w postępowaniu konkursowym nie nawiązano stosunku pracy;
wówczas kierownik zakładu ogłasza nowy konkurs w ciągu dwóch miesięcy od daty zakończenia postępowania poprzedniego konkursu. Jeżeli w wyniku prób przeprowadzenia dwóch kolejnych konkursów kandydat nie zostanie wybrany z tych samych przyczyn, kierownik tego zakładu nawiązuje stosunek pracy z osobą przez siebie wskazaną po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej (art. 44a ust. 3 i 4 u.z.o.z.). Dochodzi wtedy do objęcia stanowiska przez osobę wybraną przez kierownika, bez przeprowadzenia konkursu, tylko po zaopiniowaniu kandydatury przez komisję konkursową. Przepis ten dopuszcza więc możliwość nawiązania stosunku pracy z osobą, która nie została wybrana w konkursie, lecz tylko w sytuacji, gdy w dwóch kolejnych konkursach nie doszło do wyłonienia zwycięzcy, gdyż zgłaszał się do nich tylko jeden kandydat, albo nie wybrano w nich żadnego kandydata. Przepis ten nie obejmuje przypadku, gdy w którymkolwiek z dwóch kolejnych konkursów kandydat został wybrany. Inaczej mówiąc, podmiot zatrudniający nie może zatrudnić osoby, która nie przeszła postępowania konkursowego, jeżeli w którymkolwiek z dwóch kolejnych konkursów kandydat został wybrany.

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, skład komisji konkursowej oraz ramowy regulamin przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 115, poz. 749 z późn. zm.).

Stanowiska kierownicze w klinice

Szczególne zasady obowiązują przy obsadzaniu stanowisk kierowniczych w klinikach. Konkurs na stanowisko ordynatora-kierownika kliniki oraz ordynatora-kierownika oddziału klinicznego ogłasza i przeprowadza rektor właściwej publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych. Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu zawiera statut uczelni. Objęcie stanowiska ordynatora-kierownika kliniki oraz ordynatora-kierownika oddziału klinicznego odbywa się w drodze powołania przez rektora uczelni, po uprzednim zasięgnięciu opinii kierownika zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych (art. 44a ust. 2a i 2b u.z.o.z.).

W przypadku zakładów opieki utworzonych przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego konkurs na stanowisko ordynatora – kierownika kliniki oraz na stanowisko ordynatora – kierownika oddziału klinicznego ogłasza i przeprowadza dyrektor Centrum na zasadach określonych w statucie Centrum, po uprzednim zasięgnięciu opinii kierownika tego zakładu (art. 44 ust. 2a i 2b u.z.o.z.).

Stosunek pracy nawiązany z kandydatem wybranym na stanowisko ordynatora-kierownika kliniki oraz ordynatora-kierownika oddziału klinicznego może być rozwiązany na wniosek kierownika zakładu (art. 44a ust. 7a u.z.o.z.).

Podstawa i czas trwania stosunku pracy

Z kandydatem wybranym w drodze konkursu na stanowisko kierownicze w publicznym ZOZ-ie, z wyjątkiem stanowiska kierownika ZOZ-u, nawiązywany jest stosunek pracy na podstawie umowy o pracę (art. 44a ust. 5 u.z.o.z.), na wskazany ustawą okres – 6 lat. Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) umowa o pracę zawarta na czas określony rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki była zawarta. Co do zasady, umowy takiej żadna ze stron nie może wypowiedzieć, chyba że na podstawie art. 33 Kodeksu pracy, przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony umieszczą klauzulę dopuszczającą wcześniejsze rozwiązanie umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. W przypadku braku takiej klauzuli wypowiedzenie tej umowy, definitywne lub zmieniające, jest niedopuszczalne.

„Zawarta z ordynatorem umowa o pracę na czas nieokreślony byłaby umową o pracę na okres 6 lat. Czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy (art. 56 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Jeżeli w umowie o pracę na stanowisko ordynatora nieważne będzie postanowienie ustalające, iż jest to umowa na czas nieokreślony, to umowa zawarta przez strony wywołuje skutek określony w art. 44a ust. 7 u.z.o.z., tzn. jest umową zawartą na okres 6 lat".

Okres obejmowania stanowiska może być przedłużony do 8 lat wyjątkowo wtedy, gdy do osiągnięcia wieku emerytalnego pracownikowi brakuje nie więcej niż 2 lata (art. 44a ust. 7 u.z.o.z.). „Nie jest dopuszczalne przedłużenie kadencji dyrektora publicznego zakładu opieki zdrowotnej wolą stron stosunku pracy. Dalsze zatrudnienie na tym stanowisku może nastąpić na ogólnych zasadach (po przeprowadzeniu konkursu)”.

Przepis art. 44a ust. 5 u.z.o.z jest zarazem podstawą żądania nawiązania stosunku pracy z zakładem opieki zdrowotnej przez osobę wybraną w drodze konkursu.

Również na podstawie umowy o pracę nawiązywany jest stosunek pracy z kandydatem wybranym poza konkursem przez kierownika (art. 44a ust. 6 u.z.o.z.). Oznacza to, że pomimo sformułowań ustawy o „wyborze” lub „powołaniu” kandydata na stanowisko kierownicze inne niż kierownika ZOZ-u, podstawą nawiązania stosunku pracy jest umowa o pracę, a nie akt wyboru czy powołania.

„W niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej ordynator może być zatrudniony bez przeprowadzenia konkursu – i zależnie od woli stron – na podstawie umowy o pracę na czas określony bądź umowy na czas nieokreślony”. Przy czym decydująca nie jest sama nazwa ZOZ-u – publiczny czy niepubliczny – a charakter udzielanych świadczeń zdrowotnych.
(…)