Na jakiej podstawie pracownicy szpitala, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, są upoważnieni do udostępniania dokumentacji medycznej pacjentów, sądom, prokuraturze, firmom ubezpieczeniowym, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o ZOZ-ach?
Upoważnienie dla pracowników szpitala, w tym Rzecznika Praw Pacjenta, zajmujących się udostępnianiem dokumentacji medycznej pacjentów na zewnątrz powinno wynikać z pełnomocnictwa udzielonego przez kierownika zakładu.
Z treści przywołanego w pytaniu przepisu art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) (dalej jako: u.z.o.z.) wynika, że to zakład udostępnia dokumentację medyczną. W imieniu zakładu działa jego kierownik i to on ma ustawowe kompetencje do działania w imieniu zakładu. Kierownik publicznego zakładu opieki zdrowotnej kieruje zakładem i reprezentuje go na zewnątrz (art. 44 ust. 2 u.z.o.z.). Podmiotem, do którego kierowany jest wniosek o udostępnienie dokumentacji, jest zakład opieki zdrowotnej, a w jego imieniu występuje kierownik zakładu.
Kierownik zakładu jest przełożonym pracowników zakładu. W związku z powyższym może upoważnić pracowników szpitala, w tym Rzecznika Praw Pacjenta, zajmujących się udostępnianiem dokumentacji medycznej pacjentów na zewnątrz, do działania w tym zakresie w imieniu zakładu, co powinno wynikać z pełnomocnictwa udzielonego przez kierownika zakładu, obejmującego reprezentację zakładu w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej. Rozwiązanie to jest zgodne z treścią § 53 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819), zgodnie z którym: "Dokumentacja indywidualna wewnętrzna, a dokumentacja zbiorcza jedynie w zakresie wpisów dotyczących pacjenta, jest udostępniana w sposób określony na podstawie art. 18 ust. 4a ustawy, na podstawie decyzji kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej."