W jakim terminie zakład opieki zdrowotnej jest zobowiązany do udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi (osobie upoważnionej), od momentu złożenia przez nią wniosku o udostępnienie? Czy są również terminy (jakie?) zobowiązujące zakład opieki zdrowotnej do udostępnienia dokumentacji medycznej na wniosek podmiotów określonych w art. 18 ust. 3 pkt 2-8 ustawy o ZOZ-ach?

Zakład opieki zdrowotnej jest zobowiązany do udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi nie później niż w terminie 30 dni od momentu złożenia przez nią wniosku o udostępnienie.


Udostępnianie zakładowi ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania żądania zakładu ubezpieczeń o przekazanie informacji. Termin udostępnienia dokumentacji pozostałym podmiotom uprawnionym, wskazanym w art. 18 ust. 2-7 ustawy o ZOZ-ach nie został uregulowany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa - może jednak zostać ustalony przez kierownika zakładu opieki zdrowotnej w regulaminie porządkowym zakładu.
Termin, w jakim należy udostępnić dokumentację medyczną na wniosek pacjenta (osoby upoważnionej) nie został określony w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej traktującej o udostępnianiu dokumentacji medycznej. Brak również wskazówek na temat terminu udostępniania dokumentacji medycznej w obowiązującym od 28 grudnia 2006 r., nowym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819). Termin udostępnienia informacji został jedynie wskazany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji (Dz. U. Nr 71, poz. 654). Zgodnie z jego treścią udostępnianie informacji następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania żądania zakładu ubezpieczeń o przekazanie informacji.
W obliczu braku regulacji w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej na temat terminu udostępniania danych pacjentowi, należy sięgnąć do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), która ma charakter uzupełniający w stosunku do regulacji szczegółowych poświęconych zagadnieniu udostępniania danych osobowych. Dokumentacja medyczna stanowi bowiem zbiór danych osobowych. Zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych, na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować, jakie dane osobowe zawiera zbiór w terminie 30 dni od otrzymania wniosku o udostępnienie.
Należy jednak pamiętać, że zwłoka w wydaniu dokumentacji medycznej nie może narażać pacjenta na szkodę. Stosownie do treści § 53 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia, w sytuacji, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji medycznej mogłaby narazić pacjenta na szkodę, nie stosuje się obowiązku pozostawienia kopii lub pełnego odpisu dokumentacji w zakładzie w przypadku wydania jej oryginału.