Celem karty jest zapewnienie pacjentowi właściwej opieki na każdym etapie leczenia.

Określona rozporządzeniem ministra zdrowia z 5 grudnia 2014 roku (Dz. U. poz. 1751) karta w tzw. części informacyjnej zawiera dane identyfikujące pacjenta oraz świadczeniodawcy i lekarza, który ją wystawił. Dane te obejmują między innymi imię (imiona) i nazwisko, płeć, datę urodzenia, numer PESEL pacjenta, zaś w przypadku noworodka - numer PESEL jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.

Czytaj: Naczelna Izba Lekarska: karta onkologiczna to nieudolna kopia historii choroby >>>

Ponadto w przypadku osób małoletnich, całkowicie ubezwłasnowolnionych lub niezdolnych do świadomego wyrażenia zgody będą widniały również nazwisko i imię przedstawiciela faktycznego lub opiekuna faktycznego. W karcie diagnostyki i leczenia onkologicznego zawarto również oznaczenie lekarza wydającego kartę (imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu), a także świadczeniodawcy w obrębie którego karta została wydana - informacje te pozwolą na prawidłowe rozliczanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń opieki zdrowotnej oraz pomogą w obliczaniu indywidualnego wskaźnika skuteczności rozpoznawania nowotworów.

Bardzo ważną informacją jest data sporządzenia karty, co ma pozwolić na monitorowanie przebiegu leczenia w czasie. W karcie znajdują się również informacje o objawach, z jakimi pacjent zgłosił się do lekarza, wykonanych badaniach, na jakie został skierowany w celu zweryfikowania podejrzenie nowotworu.

Czytaj: Od 1 stycznia 2015 leczenie na podstawie karty onkologicznej bez skierowania >>>

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego zawiera także informacje o dalszym procesie leczenia, na przykład o skierowaniu na diagnostykę. Ponadto w ostatniej części karty znajdują się informacje o wykonanej diagnostyce oraz plan leczenia pacjenta. Istotne znaczenie będzie miała również data zakończenia leczenia, pozwalająca na monitorowanie szybkiej terapii onkologicznej.

Wzór kary dostępny jest na stronie www.dziennikustaw.gov.pl

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2015 roku.

Opracowanie: Jacek Tkacz