Odpowiedź

Dla udzielenia odpowiedzi kluczową jest analiza brzmienia przepisu art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) - dalej u.dz.l. Cennym jest także porównanie redakcji obecnego art. 13 u.dz.l. do redakcji art. 1 ust. 4 i ust. 5 uchylonej ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) - dalej u.z.o.z. obecny przepis zakazuje prowadzenia zakładu pogrzebowego oraz uciążliwej dla pacjenta działalności w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych. Przepis art. 1 ust. 4 i ust. 5 u.z.o.z. zakazywał takiej działalności na terenie zakładu opieki zdrowotnej. Różnica jest istotna albowiem możliwe jest istnienie obiektu na terenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który nie jest miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych. Takim miejscem jest na przykład budynek administracji, czy zabudowania gospodarcze. W ocenie Autorki, w stanie faktycznym opisanym w pytaniu, wynajęcie powierzchni na działalność zakładu pogrzebowego w budynku niezwiązanym z udzielaniem świadczeń nie jest niezgodne z prawem. Stanowisko takie podziałają także autorzy: Konrad Borowicz, Władysław Puzoń, Michel Ryba, Ustawa o działalności leczniczej z komentarzem, Warszawa 2012, s. 38-39. Autorka zwraca jednak uwagę na treść art. 54 ust. 2 u.dz.l., który nakazuje przy wynajmie powierzchni kierować się zasadami ustalonymi przez podmiot tworzący. Naturalnie regulacja ma zastosowanie tylko do podmiotu publicznego.

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie