Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2013 roku
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Szpital jest uprawniony do zakupu leków refundowanych po cenie niższej niż ich cena urzędowa.
 

Uzasadnienie:

Co do zasady, ceny i marże na leki refundowane mają charakter sztywny. W efekcie nie jest dozwolone obniżenie ani rabatowanie cen takich produktów w kanale aptecznym.
Jednakże, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.) świadczeniodawca w celu realizacji świadczeń gwarantowanych jest obowiązany nabywać leki po cenie nie wyższej niż urzędowa cena zbytu powiększona o marżę nie wyższą niż urzędowa marża hurtowa, a w przypadku nabywania od podmiotu innego niż przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne – po cenie nie wyższej niż urzędowa cena zbytu.
Przepis ten stanowi więc potwierdzenie faktu, że w kanale szpitalnym ceny i marże na leki refundowane mają charakter maksymalny. Tym samym, np. w ramach przetargu, możliwe jest zaoferowanie produktu po cenie niższej niż jego cena urzędowa.
Przy oferowaniu leku refundowanego po cenie niższej niż cena urzędowa należy jednak pamiętać o ograniczeniach wynikających z prawa konkurencji, a w szczególności o zakazie stosowania cen dumpingowych, a także aby nie doprowadzić do sytuacji, w której oferta zakupu leku po cenie nierynkowej, znacznie niższej niż cena urzędowa, ma de facto prowadzić do stymulowania obrotu na takim produkcie w przyszłości. Taka praktyka mogłaby bowiem podlegać odrębnej ocenie pod kątem przekazywania ewentualnych korzyści w zamian za wywarcie wpływu na poziom obrotu.
 

Odpowiedź pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie