W dniu 12 lutego 2016 r. odbędzie się szkolenie dotyczące kontynuacji farmakoterapii według nowych ogólnych warunków umów określonych nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 z późn. zm.). W szkoleniu zostaną poruszone między innymi kwestie dotyczące recept zaocznych, współpracy lekarza z pielęgniarką przy kontynuacji farmakoterapii, czy zasad kontynuacji farmakoterapii bez osobistego badania pacjenta. Szkolenie poprowadzi Pani Ewa Warmińska.

Program szkolenia:

1) Nowe regulacje prawne odnoszące się do kontynuacji farmakoterapii

a) Zmiana ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 464 z późn. zm.),

b) Zmiana ustawy z dnia 15 lipca 2015 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.),

c) Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 z późn. zm.);

2) Współpraca lekarza POZ i lekarza specjalisty w zakresie kontynuacji farmakoterapii

a) Możliwość samodzielnego prowadzenia dalszej farmakoterapii przez lekarza POZ,

b) Okoliczności uzasadniające uzyskanie informacji od lekarza specjalisty,

c) Konsekwencje nieposiadania aktualnej informacji;

3) Współpraca lekarza z pielęgniarką przy kontynuacji farmakoterapii

a) Zlecenie dla pielęgniarki prowadzenia dalszej farmakoterapii,

b) Zasady współpracy i podział odpowiedzialności,

c) Dokonywanie niezbędnych wpisów w dokumentację medyczną;

4) Zasady kontynuacji farmakoterapii bez osobistego badania pacjenta – recepty zaoczne

a) Przesłanki do wystawiania recept zaocznych,

b) Niezbędne wpisy w dokumentacji medycznej,

c) Oświadczenie pacjenta o możliwości odbioru recepty przez osoby trzecie;

5) Odpowiedzialność lekarza za wystawianie recept w kontekście zmian w ogólnych warunkach umów

a) Zasady odpowiedzialności - przesłanki do jej wystąpienia,

b) Podstawy do nałożenia kary umownej,

c) Sankcje wynikające z umowy - możliwości obrony;

6) Podsumowanie - dyskusja

Prelegent:

Ewa Warmińska jest aplikantem adwokackim, świadczy usługi w zakresie doradztwa farmaceutycznego, prowadzi szkolenia z zakresu ochrony zdrowia oraz refundacji. Pracowała w Narodowym Funduszu Zdrowia i Ministerstwie Zdrowia. Brała udział w pracach legislacyjnych nad projektami aktów prawnych z zakresu polityki lekowej państwa. Współtworzyła rozwiązania zmierzające do ujednolicenia kontroli wystawiania i realizacji recept lekarskich w skali całego kraju. Była członkiem Zespołu do spraw rozpatrywania zażaleń składanych do Prezesa NFZ na czynności dyrektora dotyczące kontroli monitorowania ordynacji lekarskiej. Współautor komentarza do ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, jak i licznych komentarzy praktycznych z zakresu ochrony zdrowia, umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz procesu odwoławczego. Od 6 lat współpracuje z Wolters Kluwer.

Szczegółowe informacje: szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40464125__PZTA_0D.html