W przyjętym stanowisku sejmik stwierdził, że "bez podjęcia systemowych działań poprawiających warunki pracy i płacy pielęgniarek i położnych, w najbliższych latach w  polskim systemie opieki zdrowotnej, zabraknie pracowników chętnych do wykonywania tego zawodu, jak również do kształcenia się młodych osób w tym kierunku. Sytuacja ta może doprowadzić do powstania luki pokoleniowej, której konsekwencje odbiją się na zabezpieczeniu zdrowotnym naszego społeczeństwa.” 

Według sejmiku województwa świętokrzyskiego konieczne jest wprowadzenie mechanizmów i rozwiązań pozwalających na stałe, systematyczne i  ukierunkowane przeznaczanie dodatkowych środków finansowych na realne podniesienie wynagrodzeń tych grup zawodowych.

Sejmik zaapelował o wprowadzenie konkretnych zmian systemowych, które pozwoliłyby między innymi na poprawę warunków pracy i płacy, zwiększenie liczby osób kształcących się w zawodach pielęgniarki i położnej, czy stworzenie mechanizmów powodujących zwiększenie atrakcyjności wykonywania zawodu w kraju, co spowoduje zmniejszenie konieczności emigracji zarobkowej  pielęgniarek i położnych. 

Przyjęte stanowisko otrzymali Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów i minister zdrowia.