W 2017 roku województwo otrzymało z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sumie 5,8 mln złotych. Pieniądze te przede wszystkim przeznaczone są na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz  na funkcjonowanie czterech istniejących w województwie zakładów aktywności zawodowej.

Cześć pieniędzy – w drodze konkursów - trafia też do organizacji pozarządowych na wsparcie realizowanych przez nie zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczna osób z niepełnosprawnościami.   

Dzięki oszczędnościom poprzetargowym w ramach dofinansowania robót budowlanych Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego udało się wygospodarować 303 tys. zł oszczędności. Pieniądze te zostały przeznaczone na dodatkowy (drugi już w 2017 roku) konkurs dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Z 20 ofert, które wpłynęły na konkurs, po ocenie formalno – merytorycznej, komisja konkursowa rekomendowała 9 ofert do dofinansowania. Pieniądze otrzymają między innymi: Stowarzyszenie Pomocy Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie na organizację IX Świętokrzyskich Pieszych Spotkań Integracyjnych Osób Niepełnosprawnych (7,5 tys. zł), Fundacja Studio TM na II Świętokrzyski Festiwal Teatru Niemego (29,9 tys. zł), Stowarzyszenie „Homo Politicus” na cykl imprez  pod nazwą „Aktywni Niepełnosprawni” (21850 zł) czy Stowarzyszenie Spinacz na projekt pod nazwą „ Świat wokół nas” (dotacja 19,2 tys. zł).

Kwota, która nie została wykorzystana, będzie postawiona do dyspozycji potencjalnych projektodawców w kolejnym, trzecim już konkursie.

W 2017 roku na dofinansowanie działań związanych z  rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych zarząd województwa świętokrzyskiego przeznaczył w sumie 655 tysięcy złotych.     

Źródło: www.sejmik.kielce.pl