Jak podkreślają autorki opracowania programy te stanowią narzędzia realizacji Narodowej  Strategii Spójności, która zakłada między innymi, że jednym z kluczowych czynników wpływających na rozwój infrastruktury społecznej jest poprawa stanu zdrowia społeczeństwa. Jest to zgodne z celami strategicznymi Wspólnoty, ukierunkowanymi na uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do inwestowania, a także poszerzanie wiedzy i wprowadzanie innowacji oraz tworzenia większej liczby trwałych miejsc pracy.

Opracowanie poświęcone jest rachunkowości projektów współfinansowanych ze środków unijnych w podmiotach leczniczych. przedstawione w nim rozwiązania stanowią zobrazowanie zasad odrębnego (w ramach funkcjonującego systemu rachunkowości) ujmowania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych dotyczących pozyskiwania i wydatkowania środków na realizację projektów finansowanych z funduszy europejskich..

Szczegółowo omówiono w nim kwestie dotyczące dostosowania rachunkowości do potrzeb pozyskiwania, monitorowania i rozliczania projektów unijnych, w tym wzorcowy plan kont, wewnętrzne uregulowania związane z realizacją projektów oraz konkretne przykłady księgowań. Zaprezentowano również rozwiązania rzeczywistych problemów pojawiających się na etapie przygotowywania i rozliczania projektów.
Adresatami książki są dyrektorzy podmiotów leczniczych odpowiedzialni za kształt systemu informacyjnego rachunkowości i przyjętą politykę w tym zakresie oraz osoby zajmujące się profesjonalnie prowadzeniem ksiąg rachunkowych - głowni księgowi, pracownicy pionów finansowo-ekonomicznych, specjaliści uczestniczący lub zamierzający uczestniczyć w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni. Opracowanie przydatne będzie również słuchaczom rożnych form kształcenia zawodowego, studentom studiów ekonomicznych, a także biegłym rewidentom badającym księgi rachunkowe dotyczące realizowanych projektów w podmiotach leczniczych.

Książka dostępna jest w księgarni Profinfo

Informacje o autorkach:
Maria Hass-Symotiuk - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego; autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów oraz sprawozdawczości finansowej zakładów opieki zdrowotnej i podmiotów leczniczych.

Magdalena Kludacz - doktor nauk ekonomicznych, specjalistka w zakresie rachunkowości; adiunkt w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej, filia w Płocku.

Aleksandra Szewieczek - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; dydaktyk i praktyk, wieloletni dyrektor ds. ekonomicznych i administracyjnych w publicznych podmiotach leczniczych; specjalizuje się w tematyce rachunkowości i zarządzania finansami podmiotów leczniczych.