Wśród poruszanych w sprawozdaniu kwestii znalazła się tematyka m.in.

- ograniczenia szkód zdrowotnych, wynikających z picia szkodliwego i uzależnienia od alkoholu, w tym zmniejszenia odsetka konsumentów spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie;

- ograniczenia zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych i rozwojowych dzieci z rodzin z problemem alkoholowym;

- zwiększenia jakości i dostępności programów profilaktycznych.

Ze sprawozdania wynika, że co dziesiąty powiat w Polsce nie zapewniał w 2011 r. specjalistycznej opieki ambulatoryjnej osobom z zaburzeniami wynikającymi ze spożywania alkoholu i członkom ich rodzin (najtrudniej z dostępem do pomocy było w województwie zachodniopomorskim, lubelskim i wielkopolskim). Tylko dwa województwa zabezpieczały opiekę ambulatoryjną w każdym powiecie: opolskie i świętokrzyskie. Wskaźnik hospitalizacji zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu (łącznie z psychozami) kształtował się w poszczególnych województwach na poziomie od 130 na 100 tys. ludności w województwie kujawsko-pomorskim, do 276 na 100 tys. w województwie podlaskim. Najniższe wskaźniki hospitalizacji występowały oprócz kujawsko-pomorskiego w województwach: małopolskim i dolnośląskim, najwyższe zaś (poza podlaskim) w województwach: świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i łódzkim.

Wartość faktycznie zrealizowanych kontraktów z NFZ wynosiła w 2011 r. 103,50% planowanej kwoty 341.695.789,01 zł. Wartość rozliczonych świadczeń stanowiła 99,06% wartości planowanych kontraktów i 95,67% wartości faktycznie zrealizowanych świadczeń.

Mimo wyższych nakładów finansowych, czas oczekiwania na przyjęcie do całodobowych oddziałów terapii wynosi od kilku dni do kilkunastu tygodni (do kilku miesięcy dla osób sądownie zobowiązanych do leczenia). W większości poradni (65%), podobnie jak w większości oddziałów dziennych (62%) nie czeka się na uczestnictwo w programach terapii. W oddziałach leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, jako oddziałach ratujących życie, pacjenci przyjmowani są natychmiast.

W Polsce leczenie uzależnienia jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji sądowego zobowiązania do leczenia. Leczenie zaburzeń wynikających z używania alkoholu oraz zaburzeń bliskich osób uzależnionych jest bezpłatne, również dla osób nieubezpieczonych. Placówkami leczenia uzależnienia od alkoholu są: poradnie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, poradnie leczenia uzależnień; całodobowe oddziały terapii uzależnienia od alkoholu, całodobowe oddziały leczenia uzależnień; dzienne oddziały terapii uzależnienia od alkoholu, dzienne oddziały leczenia uzależnień; oddziały leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz hostele dla osób uzależnionych od alkoholu.

Biorąc pod uwagę przytoczone dane, rekomenduje się zwrócenie szczególnej uwagi na m.in. następujące kwestie:

- zapewnienie kompleksowości opieki terapeutycznej, w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu;

- niedostateczne rozpowszechnianie i rozwijanie programów profilaktycznych o naukowo sprawdzonej skuteczności;

- podnoszenie jakości gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pełnego wydatkowania środków finansowych w tym zakresie.

Źródło:www.mz.gov.pl