1. Wstęp
Zgodnie z postanowieniami art. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) - dalej u.z.o.z. zakład opieki zdrowotnej może być utworzony przez szereg różnego rodzaju podmiotów, które funkcjonują w obrocie prawnym RP. W przypadku utworzenia zakładu przez instytucje lub osoby określone w art. 8 ust. 1 pkt 4-8 u.z.o.z., zakłady takie określa się mianem niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Podmiotem tworzącym zakład może być również spółka nie posiadająca osobowości prawnej, a więc spółka jawna lub partnerska. Spółka partnerska jest stosunkowo młoda instytucją w porządku prawnym RP, a podstawy jej funkcjonowania zostały zawarte dopiero w ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

2. Spółka partnerska - charakterystyka
2.1. Zagadnienia ogólne

Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób. Kodeks spółek handlowych wyróżnia spółki osobowe i kapitałowe. Podział na spółki osobowe i kapitałowe, powszechnie znany we współczesnych systemach prawnych zakłada, że spółki osobowe swój byt i funkcjonowanie opierają na osobach wspólników, natomiast spółki kapitałowe także na substracie rzeczowym, mianowicie na kapitale. Najbardziej doniosłe różnice pomiędzy spółkami osobowymi i spółkami kapitałowymi sprowadzają się do tego, że spółki kapitałowe mają osobowość prawną, a za zobowiązania odpowiadają swoim majątkiem, z wyłączeniem osobistej odpowiedzialności wspólnika. W przeciwieństwie do spółek kapitałowych, spółkę osobową cechuje osobista odpowiedzialność majątkowa wspólników za zobowiązania spółki i osobiste prowadzenie spraw spółki. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim osobistym majątkiem oraz majątkiem spółki a ich odpowiedzialność jest solidarna1. Spółka partnerska została zaliczona przez ustawodawcę do kategorii spółek osobowych (art. 4 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych) i uregulowana postanowieniami art. 86-101 Kodeksu spółek handlowych, z tym zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 89 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieuregulowanych w dziale dotyczącym spółki partnerskiej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej (np. odsyła do przepisów o spółce z o.o.).

2.2. Założenie spółki
Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej.
Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów enumeratywnie wyliczonych w art. 88 Kodeksu spółek handlowych, do których należą również takie zawody jak lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka i położna.
Umowa spółki partnerskiej powinna zawierać:
1) określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki;
2) przedmiot działalności spółki;
3) nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku przewidzianym w art. 95 § 2;
4) w przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów;
5) firmę i siedzibę spółki;
6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
7) określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.

W związku z nowelizacją przepisu art. 92 Kodeksu spółek handlowych dokonaną ustawą z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 217, poz. 1381), która weszła w życie z dniem 8 stycznia 2009 r., umowa spółki partnerskiej nie wymaga już formy aktu notarialnego, a jedynie formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to jej wszelkich postanowień, zarówno essentialia, jak i accidentalia negotii. Jest to forma, której niezachowanie powoduje nieważność dokonanej czynności prawnej (art. 73 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Spółka powinna być zgłoszona do sądu rejestrowego i powstaje z chwilą wpisu do tego rejestru. Do zgłoszenia spółki partnerskiej do sądu rejestrowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego zawodu. Konieczne elementy zgłoszenia spółki partnerskiej do rejestru określa art. 93 Kodeksu spółek handlowych, natomiast zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 118, poz. 1247 z późn. zm.), wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców należy przygotować na specjalnym formularzu KRS-W12. Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.) od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym również od wniosku o zarejestrowanie spółki partnerskiej pobiera się opłatę stałą w wysokości 1000 zł.
(...)

Pietraszewska-Macheta Agnieszka