Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, aktualne przepisy określają, że wysokość opłaty stosunkowej z tytułu przeprowadzonej egzekucji z wierzytelności należnych podmiotom leczniczym w Narodowym Funduszu Zdrowia wynosi 15 procent egzekwowanego świadczenia, jednak nie mniej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

W przypadku zajęcia rachunku bankowego wyżej wymienionego dłużnika opłata stosunkowa wynosi 8 procent egzekwowanego świadczenia jednak nie mniej niż 1/10 i nie więcej niż dziesięciokrotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Projekt proponuje wprowadzenie zapisu, iż w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15 procent wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8 procent wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Czytaj: Nowe prawo układowe pomija SP ZOZ-y>>>

W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych od dłużnika będącego podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności należnych dłużnikowi od Narodowego Funduszu Zdrowia lub skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8 procent wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż pięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, zmiana przepisów poprzez wskazanie zasad ustalania opłaty stosunkowej w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przeciwko podmiotom leczniczym niebędącym przedsiębiorcami, ma na celu ustalenie opłaty stosunkowej na poziomie adekwatnym do nakładu pracy komornika sądowego w toczącym się przeciwko podmiotowi leczniczemu postępowaniu egzekucyjnym oraz obniżenie obciążenia finansowego podmiotów leczniczych w toczącej się egzekucji.

Zakłada się, iż projektowana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Progmedica narzędzie ułatwiające zarządzanie>>>