Odpowiedź

W Polsce nie ma obecnie obowiązujących przepisów dotyczących załatwiania spraw poza kolejnością przez kobiety w widocznej ciąży, osoby z dzieckiem na ręku do lat trzech, osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze. Do roku 2004 na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) istniała taka regulacja prawna w art. 25 ust. 3. Nowa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) nie przewiduje takiego uprawnienia. Nie oznacza to jednak, że podmiot leczniczy nie może wprowadzić do regulaminu zapisu, w którym przewidzi preferencyjny sposób obsługi takich właśnie pacjentów - zależy to jednak tylko od woli placówki.

Uwagi

Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) wprowadziła w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z. zmiany polegające m.in. na przyznaniu dodatkowych uprawnień weteranom poszkodowanym.
Od 30 marca 2012 r. w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, weterani poszkodowani mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w szpitalach i ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej. O powyższym stanowią wchodzące w życie 30 marca 2012 r. przepisy zawarte w art. 24b i art. 24c u.ś.o.z. Weteranów poszkodowanych, korzystających z wyżej wymienionych świadczeń nie należy zatem wpisywać na listy oczekujących.

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie