Dyrektor odpowiadał na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, które zawierało postulat dotyczący wprowadzenia szkoleń z zakresu Protokołu Stambulskiego dla personelu medycznego zatrudnionego w zakładach karnych i aresztach śledczych. 

Protokół Stambulski to dokument ONZ, który jest skierowany głównie do prawników, lekarzy i psychologów, którzy w swojej praktyce zawodowej mogą spotkać się z ofiarami przemocy. 

- Jest to podręcznik, jak skutecznie badać i dokumentować tortury oraz inne formy okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Dlatego też bardzo ważne jest aby wiedza na temat jego treści była jak najszersza wśród personelu jednostek penitencjarnych, ale także aby lekarze pozyskiwali wiedzę na jego temat w czasie różnego rodzaju szkoleń. Takie działanie wpisuje się bowiem w prewencyjne oddziaływanie, mające na celu zapobieganie torturom i innym formom złego traktowania – mówi dr Ewa Dawidziuk, dyrektor Zespołu do spraw Wykonywania Kar w Biurze RPO.

Czytaj: Rzecznik Praw Obywatelskich: lekarze powinni wykorzystywać Protokół Stambulski >>>

Dyrektor Generalny Służby Więziennej w swojej odpowiedzi podkreślił, że Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, jako wiodący ośrodek szkoleniowy w strukturach polskiego więziennictwa, prowadzi wielowymiarową i wieloaspektową działalność dydaktyczną.  Zapewnił też, że opisane w Protokole Stambulskim standardy i procedury postępowania będą w dalszym ciągu przedmiotem szkoleń funkcjonariuszy służby więziennej, a w szczególności działań edukacyjnych dedykowanych psychologom, wychowawcom, funkcjonariuszom działu ochrony oraz służby zdrowia.

Dyrektor wskazał również, że Protokół Stambulski jest zamieszczony na stronie intranetowej Służby Więziennej.

13 listopada 2015 roku odpowiedzi w tej sprawie udzieliła także Naczelna Rada Lekarska. Prezes NRL podkreślił, że zamysł pogłębienia programu szkoleń zawodowych dla lekarzy o zawarte w Protokole Stambulskim metody wykrywania i dokumentowania przypadków tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania, zasługuje na poparcie ze strony samorządu lekarskiego. Zwrócił się również do Komisji ds. Kształcenia, Ośrodka Doskonalenia Zawodowego oraz izb okręgowych o wprowadzenie do programu szkoleń stosownych zmian.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Dowiedz się więcej z książki
Traktowanie osób pozbawionych wolności we współczesnej Polsce na tle standardów międzynarodowych \\\
    \\\\
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • \\\\
  • darmowa wysyłka od 50 zł
  • \\\
\\\