Pytanie

  • Czy w przypadku skierowania na zdjęcia RTG obowiązkowe jest skierowanie? Jeśli tak, czy skierowanie może zostać sporządzone w wersji elektronicznej?


Odpowiedź

Zgodnie z przepisem § 3 ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia z 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej badanie lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego (a więc również badanie RTG – przyp. aut.) wykonuje się na podstawie pisemnego skierowania będącego częścią dokumentacji medycznej. Jako, że skierowanie na badanie diagnostyczne, w myśl przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, stanowi element dokumentacji medycznej indywidualnej zewnętrznej, to może ono być sporządzone w formie elektronicznej, jeśli tylko podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych prowadzi dokumentację medyczną w tej właśnie postaci.

Skierowanie na badanie RTG

Zgodnie z przepisem § 3 ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia z 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 11015 ze zm.) badanie lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a więc również badanie RTG, wykonuje się na podstawie pisemnego skierowania będącego częścią dokumentacji medycznej.
Skierowanie takie, poza wymaganiami określonymi w przepisach rozporządzenia ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 1771 ze zm.), zawiera cel i uzasadnienie badania, wstępne rozpoznanie kliniczne oraz informacje istotne do prawidłowego przeprowadzenia medycznej procedury radiologicznej. W tym miejscu podkreślenia wymaga, iż wykonywanie badania RTG wyłącznie na podstawie pisemnego skierowania dotyczy zarówno badań finansowanych ze środków publicznych jak i badań finansowanych poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego.

Czytaj także: Wpisanie na listę do okulisty i dermatologa w roku 2014, także na rok 2015, bez skierowania >>>

Co również istotne dla treści sformułowanego pytania, zgodnie z przepisem § 3 ust. 4  rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej bez skierowania może być wykonane wyłącznie badanie z zastosowaniem promieniowania jonizującego przeprowadzane w ramach badań przesiewowych, stomatologicznych badań wewnątrzustnych wykonywanych aparatami do celów stomatologicznych, w przypadku densytometrii kostnej wykonywanej aparatami przeznaczonymi wyłącznie do tego celu oraz w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta.

Czytaj: Skierowanie trzeba dostarczyć w ciągu 14 dni od wpisania się na listę >>>

Odnosząc się z kolei do pytania „Czy skierowanie może zostać sporządzone w wersji elektronicznej?” wskazać należy, iż jak stanowi § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania skierowanie na badanie diagnostyczne stanowi element dokumentacji medycznej indywidualnej zewnętrznej. Zgodnie zaś z przepisem § 1 cytowanego rozporządzenia dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej.

Pamiętać jednakże należy, iż dokumentacja prowadzona w formie elektronicznej odpowiadać winna wszelkim warunkom, o których mowa w rozdziale 8 rozporządzenia ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 roku pt. „Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej”.

Czytaj więcej komentarzy tego autora:


Artur Paszkowski
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, od 12 lat wykładowca w Katedrze Prawa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa ubezpieczeń zdrowotnych. Autor kilkudziesięciu artykułów i opracowań. Prowadził szkolenia dla organów administracji państwowej i przedsiębiorców z takich dyscyplin prawniczych jak prawo pracy, prawo cywilne oraz prawo podatkowe. Posiada kilkuletnią praktykę w obsłudze prawnej i podatkowej spółek prawa handlowego. Od trzech lat związany ze służbą zdrowia. Pasjonat kolarstwa, literatury i języków obcych. Współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer, z Serwisem Prawo i Zdrowie.