Projektowane rozporządzenie ma realizować upoważnienie zawarte w przepisach wprowadzających ustawę o tzw. sieci szpitali - art. 5 ust. 4 ustawy z 23.03.2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 844). W świetle art. 136c ust. 1 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.), podstawowym sposobem wynagradzania świadczeń realizowanych w ramach podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia (SPSZ) będzie ryczałt systemu, tj. globalna, co do zasady niezmienna w danym okresie rozliczeniowym, kwota należna świadczeniodawcy z tytułu realizacji wszystkich świadczeń. Wyjątek stanowią świadczenia, które podlegać będą odrębnemu rozliczeniu - z pominięciem ryczałtu. Ich wykaz zostanie określony w odrębnym rozporządzeniu i nie będą one również uwzględniane przy obliczaniu samego ryczałtu.

Okres rozliczeniowy ryczałtu regulowany będzie w umowie pomiędzy świadczeniodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia, nie może być on jednak dłuższy niż rok kalendarzowy. Podstawą obliczenia ryczałtu za pierwszy okres będą świadczenia udzielone i sprawozdane przez świadczeniodawcę za rok 2015, z uwzględnieniem jednak wycen tychże świadczeń stosowanych w dniu wejścia w życie nowelizacji, tj. w dniu 4 maja 2017 r. Proponowany wzór ryczałtu uwzględnia zarówno liczbę i wycenę świadczeń realizowanych w ramach leczenia szpitalnego, jak i w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej objętych SPSZ. Istotnym elementem dla obliczania ryczałtu ma być również wskaźnik dynamiki środków zaplanowanych w planie finansowym Funduszu na świadczenia ryczałtowe.

Ewentualne uwagi do projektu rozporządzenia można zgłaszać do dnia 29 maja 2017 r. Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

adw. Damian Konieczny