1. Uwagi wstępne
Polska, wstępując do Unii Europejskiej (UE) z dniem 1 maja 2004 r., włączyła się w realizację polityki spójności, która ma na celu promowanie harmonijnego rozwoju całego terytorium UE poprzez działania prowadzące do zmniejszania dysproporcji w poziomach rozwoju jej regionów, a w efekcie do wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Wspólnoty. Dzięki właściwemu ukierunkowaniu działań realizowanych w ramach polityki spójności przy wsparciu finansowym funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, Polska ma szansę na odrobienie zaległości rozwojowych. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.; dalej jako: u.z.o.z.) daje możliwość pozyskiwania środków finansowych na realizację programów lub projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi1.

2. Unijna pomoc finansowa - Mechanizm finansowy europejskiego obszaru gospodarczego (MF EOG) oraz Norweski mechanizm finansowy (NMF)

Mechanizm finansowy europejskiego obszaru gospodarczego oraz Norweski mechanizm finansowy są instrumentami, które dają Polsce oraz innym nowym krajom członkowskim Unii Europejskiej możliwość korzystania z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, źródeł bezzwrotnej pomocy finansowej. Podstawą do wdrażania mechanizmów są dwie umowy2 podpisane przez Rząd RP z państwami-darczyńcami - Memoranda o porozumieniu (Memorandum of Understanding) w sprawie wdrażania Mechanizmu finansowego europejskiego obszaru gospodarczego3 oraz Norweskiego mechanizmu finansowego. Celem utworzonych mechanizmów finansowych była realizacja przedsięwzięć prorozwojowych przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a realizowane projekty miały być zgodne z priorytetami polityki społeczno-gospodarczej kraju, jak również celami odpowiednich polityk Unii Europejskiej4. Ponadto efektywne wykorzystanie środków pochodzących z funduszy unijnych oraz działania zmierzające do przyspieszenia i sprawnej absorpcji możliwych do wykorzystania środków, gwarantujące właściwą i terminową realizację programów zostało zdefiniowane jako ważne w Strategii rozwoju kraju 2007-20155. Przyznana Polsce w ramach mechanizmów pomoc w wysokości 533,51 mln euro jest wykorzystywana do 2009 r. Należy zaznaczyć, że niewykorzystane środki z danego roku budżetowego powiększały pulę w kolejnym roku6. W 2008 r. zakończono nabory na dofinansowywanie pojedynczych projektów i programów w ramach Mechanizmu finansowego EOG 2004-2009 oraz Norweskiego mechanizmu finansowego 2004-2009.

3. Wsparcie ze środków finansowych dostępnych z budżetu UE
Polska, wstępując do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r., włączyła się w realizację polityki spójności, która ma na celu promowanie harmonijnego rozwoju całego terytorium Unii poprzez działania prowadzące do zmniejszania dysproporcji w poziomach rozwoju jej regionów, a w efekcie do wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Wspólnoty. Na podstawie wytycznych UE opracowano Narodowe strategiczne ramy odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO), wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, uwzględniające uwarunkowania społeczno-gospodarcze Polski. Dokument ten definiuje kierunki wsparcia ze środków finansowych dostępnych z budżetu UE w okresie siedmiu najbliższych lat w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności (FS), jest również instrumentem odniesienia dla przygotowania programów operacyjnych7. Wśród priorytetowych obszarów tematycznych według klasyfikacji kategorii interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-2013 znalazły się następujące działania: e-zdrowie w ramach rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz rozwój infrastruktury ochrony zdrowia w zakresie inwestycji w infrastrukturę społeczną8.
Sektor ochrony zdrowia może korzystać z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach programów operacyjnych Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.

3.1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
W ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w priorytecie XII "Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia" wyróżniono dwa typy projektów. Pierwszy z nich to działanie dotyczące rozwoju systemów ratownictwa medycznego, drugi to działanie związane z inwestycjami w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" ogłosiło nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Działania 12.1 - Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego, w ramach którego dofinansowaniu podlegają projekty związane z budową i remontem lądowisk dla helikopterów służących dostępności do szpitalnych oddziałów ratunkowych. Do konkursu, jako Wnioskodawcy, mogą przystąpić publiczne lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów, lub ich organy założycielskie. Zakres wsparcia powinien odpowiadać zakresowi działalności podmiotu w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. Kwota środków przewidzianych na dofinansowanie projektów w konkursie nr 1/2010 wynosi 40 000 tys. zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wnioski należy składać w terminie od 4 marca 2010 r. do 2 kwietnia 2010 r. w godzinach 9.00-16.00 w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu w przypadku niepublicznych oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim NFZ albo udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów lub ich organów założycielskich wynosi 100% - w przypadku kiedy są jednostkami budżetowymi i innymi jednostkami sektora finansów publicznych, zapewniającymi wkład własny ze środków budżetu państwa, 85% - w przypadku kiedy są jednostkami sektora finansów publicznych, zapewniającymi wkład własny ze środków innych niż budżet państwa (np. prywatne, inne środki publiczne) lub kiedy są jednostkami spoza sektora finansów publicznych9.

3.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
W ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w priorytecie II "Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących" wymieniono działanie 2.3, dotyczące wzmocnienia potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawy jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zagwarantowano możliwości finansowania przedsięwzięć związanych z opracowaniem kompleksowych programów zdrowotnych, doskonaleniem zawodowym kadr medycznych oraz podniesieniem jakości zarządzania w ochronie zdrowia.

3.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
W ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekty z zakresu ochrony zdrowia realizowane są projekty indywidualne w ramach VII osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji". Wśród projektów z listy podstawowej znajdują się Program Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, którego celem jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej organom administracji publicznej, przedsiębiorcom (zakładom opieki zdrowotnej, aptekom, praktykom lekarskim) i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych oraz Program: Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych, który ma na celu zbudowanie platformy informatycznej umożliwiającej i integrującej udostępnianie przedsiębiorcom w obszarze sektora ochrony zdrowia usług z zakresu e-administracji10.
(...)