Zgodnie z prawem przyczynkiem do przeprowadzenia sekcji zwłok jest zgon, który nastąpił w ciągu dwunastu godzin od momentu przyjęcia do szpitala bądź w czasie drogi do szpitala. Sekcję zwłok nakazuje się również w przypadkach gwałtownej śmierci, która nie jest spowodowana żadnym urazem. Prawo do zlecenia sekcji zwłok ma lekarz, który stwierdził zgon albo ordynator. Rodzina zmarłego również może żądać sekcji w przypadku wyjaśnionych wątpliwości.

Dokonanie sekcji zwłok wymaga spisania protokołu, co regulują przepisy Kodeksu postępowania karnego. W rzeczywistości jednak sporządzanie protokołu z sekcji zwłok w rozumieniu wskazanych przepisów Kodeksu postępowania karnego jest praktykowane bardzo rzadko. Najczęściej sporządzana jest jedynie opinia sądowo - lekarska. Zgodnie z art. 200 par.1 Kodeksu postępowania karnego biegły składa opinię ustnie bądź na piśmie, w zależności od polecenia organu procesowego.

Ile trwa  sekcja zwłok?

Sekcja trwa, co najmniej dwie, trzy godziny. Wszystko uwarunkowane jest stopniem trudności. Protokoły opisuje medyk sądowy (jakie narządy, jakie tkanki zostały pobrane do badań i w jakim celu). Tego typu badania trwają w zależności od przypadku - miesiąc bądź dłużej. Na całościowy raport, protokół prospekcyjny zawierający wszystkie wyniki można czekać w zależności od zleconych badań nawet do około pół roku.

 


Rodzaje sekcji zwłok

W zależności od rodzaju okoliczności śmierci, wyróżnia się kilka rodzajów sekcji zwłok:

  • sekcja sądowo - lekarska
  • sekcja anatomo - patologiczna
  • sekcja sanitarno - administracyjna
  • inne rodzaje sekcji zwłok

W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci powinno się bezwzględnie przeprowadzi sekcję sądowo - lekarską. Jeżeli takie podejrzenie nie zachodzi, istnieje jednak pewność bądź przypuszczenie, że do zgonu doszło w wyniku choroby zakaźnej należy rozważyć zasadność wykonania sekcji administracyjno - sanitarnej albo zakazania dokonywania sekcji zwłok. Jednakże, gdy można wykluczyć zgon z powodu choroby zakaźnej, ale zgon nastąpił w szpitalu, a przyczyny zgonu nie można ustalić w sposób jednoznaczny, należy obligatoryjnie przeprowadzić sekcję anatomo - patologiczną. W sytuacji, jeżeli przyczyn zgonu można ustalić w sposób jednoznaczny, a osoba zmarła nie wyraziła sprzeciwu za życia, ani nie uczynił tego jej przedstawiciel ustawowy, można przeprowadzić sekcję anatomo - patologiczną, w szczególności, gdy zgon nastąpił przed upływem 12 godzin od przybycia do szpitala. Jeżeli jednak stosowny sprzeciw został wyrażony, to należy w takim przypadku odstąpi od wykonania sekcji zwłok. W przypadku, w którym nie ma podejrzenia przestępnego spowodowania śmierci, można wykluczyć zgon z powodu choroby zakaźnej, a do zgonu nie doszło w szpitalu, można teoretycznie przeprowadzić inny rodzaj sekcji zwłok.

Ile czeka się na sekcję zwłok?

Sekcję zwłok przeprowadza się po stwierdzeniu przez lekarza zgonu pacjenta. Wykonuje się ją nie wcześniej niż po upływie 12 godzin od chwili stwierdzenia zgonu.