Projekt trafił do Sejm 19 lipca 2016 roku Głównym celem nowych przepisów jest przywrócenie stażu podyplomowego jako niezbędnego etapu w rozwoju zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów umożliwiającego praktyczną naukę realizowanego przez studentów 6 roku kierunku lekarskiego i studentów 5 roku kierunku lekarsko-dentystycznego. Przywrócenie stażu podyplomowego na warunkach określonych w projektowanej ustawie (pełne prawo wykonywania zawodu wydawane na czas odbycia stażu podyplomowego) ma na celu doskonalenie posiadanych i nabycie niezbędnych umiejętności praktycznych oraz pogłębienie posiadanej wiedzy teoretycznej w podstawowych dziedzinach medycyny. 

Ponadto projekt wprowadza także zmianę polegającą na zwolnieniu obywateli polskich oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy nie ukończyli studiów medycznych w języku polskim, z obowiązku złożenia egzaminu z języka polskiego, jeżeli przedstawią dokument potwierdzający znajomość języka polskiego wymieniony w wykazie dokumentów ogłoszonym przez ministra zdrowia w drodze obwieszczenia. Obywatele polscy studiujący medycynę w obcych językach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza nią, jak i obywatele innych państw członkowskich Unii Europejskiej, będą mieli możliwość podejmowania dalszych kroków związanych z ubieganiem się o przyznanie prawa wykonywania zawodu bez konieczności przystąpienia do tego egzaminu pod warunkiem posiadania dokumentu wymienionego w ww. wykazie. 

Projekt wprowadza także zmianę polegającą na tym, że lekarz, w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu na czas niezbędny do odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności przedstawia okręgowej radzie lekarskiej, na obszarze której zamierza odbyć staż adaptacyjny albo przystąpić do testu umiejętności m. in. postanowienie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) organ właściwy stwierdza o konieczności odbycia przez wnioskodawcę jednego z wyżej wymienionych środków kompensacyjnych w drodze postanowienia. 

Jednocześnie ustawa wprowadza regulację przewidującą, że lekarz stażysta, który nie ukończył albo nie odbył stażu podyplomowego w terminie 5 lat od uzyskania prawa wykonywania zawodu, może ponownie odbyć staż podyplomowy na podstawie umowy o szkolenie zawartej z podmiotem prowadzącym staż podyplomowy. Właściwa okręgowa rada lekarska przyznaje temu lekarzowi ponownie prawo wykonywania zawodu na czas odbywania tego stażu. 

Projekt dokonuje także zmiany zasad przystępowania do LEK i LDEK przez odstąpienie od możliwości przystąpienia do LEK i LDEK studentów ostatniego roku studiów. Rozwiązanie to nie było stosowane jeszcze w praktyce, bowiem studenci objęci reformą kształcenia przeddyplomowego wprowadzoną 1 października 2012 roku są w roku akademickim 2015/2016 (obecnie) na IV roku studiów. Zmiana ta wynika z tego, że osoby te powinny zrealizować całość programu studiów będących przedmiotem tego egzaminu przed przystąpieniem do niego. Do LEK i LDEK będą przystępować zatem absolwenci studiów medycznych, czyli lekarze i lekarze dentyści po przedstawieniu zaświadczenia o ukończeniu studiów na kierunku lekarskim, dyplomu lekarza i dokumentu potwierdzającego tożsamość lub dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” oraz odpowiednio lekarz dentysta po przedstawieniu zaświadczenia o ukończeniu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, dyplomu lekarza dentysty i dokumentu potwierdzającego tożsamość lub dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”. 

Ponadto w związku z wielokrotnie powtarzanymi przez środowiska młodych lekarzy oraz studentów medycyny postulatami udostępnienia pytań egzaminacyjnych i zadań testowych z Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko–Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, które już się odbyły, w projekcie ustawy w art. 1 i art. 7 zakłada się odpowiednie zmiany. Rozwiązania w tym zakresie zostały wcześniej już wprowadzone ustawą z 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, jednak ze względu na inne sprawy regulowane jednocześnie wprowadzanymi przepisami (system SMK), ich wejście w życie musiało zostać odroczone do 1 maja 2017 roku. Zaproponowane w projekcie rozwiązanie wprowadza możliwość udostępnienia pytań i zadań testowych, w zaproponowanym trybie, już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia projektowanej ustawy.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2017 roku, z pewnymi wyjątkami.

 [-OFERTA_HTML-]