Nowelizacja ma wprowadzić przepisy dotyczące Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP). Dzięki nim pacjent lub jego przedstawiciel będzie miał dostęp do informacji o receptach refundowanych, o udzielonych świadczeniach, w tym wysokości środków publicznych wydatkowanych na ich sfinansowanie, o listach oczekujących na świadczenie, o skierowaniach, o zleceniach na wyroby medyczne. System pozwoli pacjentowi, który zauważy na swoim koncie świadczenie, które nie zostało mu udzielone będzie miał możliwość poinformowania o tym NFZ-tu.
Pacjent będzie mógł także złożyć oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do dostępu do dokumentacji medycznej. System umożliwi mu ponadto wydanie zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych. Każdy zainteresowany dowie się również dzięki IKP o wysokości kwoty podlegającej refundacji dla poszczególnych produktów leczniczych, lub wyrobów medycznych.

Ustawa ma też wprowadzić zmianę dotyczącą wystawiania recept przez pielęgniarki i położne. Będą mogły to czynić podobnie, jak lekarze za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Projekt nowelizacji przewiduje również minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów teleinformatycznych usługodawców i podmiotów prowadzących rejestry medyczne. Obecnie w wielu przypadkach systemy teleinformatyczne usługodawców oraz podmiotów prowadzących rejestry medyczne są tworzone jedynie pod kątem potrzeb danego podmiotu, co powoduje, że przyjęte rozwiązania m.in. w zakresie odwzorowania informacji i zarządzania nimi oraz stosowane technologie utrudniają, a wręcz często uniemożliwiają wymianę informacji i danych.