Sejm zadecydował w czwartek 13 lutego br. o odrzuceniu uchwały Senatu dotyczącej noweli ustawy o państwowej inspekcji sanitarnej.  Senat podjął wcześniej uchwałę o odrzuceniu projektu ustawy w całości. Jeśli decyzje komisji sejm potwierdzi kwalifikowaną większością głosów, ustawa trafi do podpisu prezydenta. Tym samym rząd scentralizuje struktury sanepidu w Polsce. Nowela ustawy przewiduje bowiem, że minister zdrowia - za pośrednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) - będzie miał większe możliwości decydowania o realizacji zadań przez sanepid.

Likwidacja w lipcu

Senatorom zaś w projekcie nie spodobał się fakt, że rząd z dniem 1 lipca 2020 r. chce zlikwidować Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Senat uznał w uchwale, że tryb likwidacji tych służb może być niezgodny z Konstytucją. Przeciwko zmianie protestują związki zawodowe pracowników sanepidu podległego pod MSWiA. Wszystko przez to, że decyzja o likwidacji tej struktury została podjęta na etapie prac w Komisji Zdrowia, która dodała taką poprawkę do projektu. Bez wcześniejszych konsultacji ze środowiskiem.

Zgodnie z nowelą Główny Inspektor Sanitarny powoła i odwoła państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych i państwowych granicznych inspektorów sanitarnych (za zgodą wojewody). Z kolei państwowy wojewódzki inspektor sanitarny będzie powoływał i odwoływał państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych (po zasięgnięciu opinii wojewody).

Minister zdrowia, proponując zmiany uzasadniał, że  reorganizacja w powoływaniu wojewódzkich i powiatowych inspektorów sanitarnych doprowadzi do ujednolicenia orzecznictwa i sposobu funkcjonowania inspekcji na terenie całego kraju.  

Starosta bez głosu

Zmiany idą w kierunku pionizacji struktury sanepidu. Dotychczas powiatowego inspektora sanitarnego powoływał starosta. Dlatego posłowie opozycji, podczas wcześniejszych prac nad ustawą wnosili o to aby państwowego powiatowego inspektora sanitarnego powoływał i odwoływał państwowy wojewódzki inspektor sanitarny za zgodą starosty.

 


Zgodnie z nowelą, GIS będzie sprawował nadzór w obszarze zdrowia publicznego. Będzie mógł bezzwłoczne i odpowiednio do zagrożenia uruchamiać służby sanitarno-epidemiologiczne w całym kraju. Takie działania będę podejmowane w przypadku wystąpienia zagrożenia publicznego, w szczególności zagrożenia epidemiologicznego lub zagrożenia jakości zdrowotnej żywności.