Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wsparło stanowiska Porozumienia Organizacji Lekarskich, w którym POL podkreśla, że „w związku z ograniczeniem wydawania druków ZUS ZLA do 3- w marcu, 2- w kwietniu, 1-w maju i czerwcu oraz całkowitym zakazem wydawania druków lekarzom, w których posiadaniu znajduje się więcej niż jeden niewykorzystany bloczek druków ZUS ZLA Porozumienie Organizacji Lekarskich wzywa prezes ZUS Gertrudę Uścińską do natychmiastowego wycofania zarządzenia wprowadzającego limity i ograniczenia w wydawaniu druków ZUZ ZLA”.

Zdaniem samorządu lekarskiego takie działania „są szykaną w stosunku do lekarzy, ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i nie znajdują żadnego uzasadnienia w obowiązującym obecnie prawie”.

Zdaniem organizacji limity w wielu przypadkach stwarzają presję na lekarzy ograniczającą lub uniemożliwiającą prawidłowe orzekanie o stanie zdrowia pacjenta i zagrażają utrudnieniem uzyskania przez pacjenta świadczenia finansowego warunkowanego przedstawieniem druku ZUS ZLA w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 

W piśmie czytamy, że „Reglamentacja druków zwolnień lekarskich przypomina czasy reglamentacji produktów w czasach słusznie minionych. Przy obecnym niedoborze lekarzy, absolutnie niezrozumiałe jest ograniczanie czasu poświęcanego na leczenie pacjentów”.

Przedstawiciele środowiska lekarskiego zrzeszeni w POL stwierdzają, że termin obligatoryjnego wprowadzenia e-zwolnień od 1 lipca 2018 r. jest absolutnie niewykonalny.

POL wzywa Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do podjęcia pilnej inicjatywy legislacyjnej w celu zmiany ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w celu odroczenia terminu wprowadzenia e-zwolnień.

Zdaniem POL wszystkie działania niezbędne do wypisywania elektronicznych zwolnień muszą być skoordynowane w czasie, po zapewnieniu niezawodnej infrastruktury teleinformatycznej i wprowadzone w uzgodnieniu ze środowiskiem lekarskim.

Zdaniem obu organizacji wprowadzanie e-zwolnień powinno być procesem wieloletnim, pozwalającym uzyskać pełną sprawność: personelu oraz zwiększenia jego liczby, zabezpieczenia sprzętu i niezawodności systemu teleinformatycznego, a do tego czasu powinna obowiązywać równolegle forma papierowa i elektroniczna.

Zdaniem NRL i POL przedwczesne wprowadzenie zaproponowanych przez MRPiPS i ZUS rozwiązań spowoduje dezorganizację systemu świadczeń zdrowotnych, a przez to wydłużenie kolejek do lekarzy, w szczególności w POZ i AOS oraz spowoduje drastyczne ograniczenie dostępności dla pacjentów.