Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, nie zgadza się na usunięcie możliwości łącznego rozliczania substancji czynnych z katalogu leków w programach lekowych ze świadczeniami z katalogu świadczeń podstawowych w chemioterapii.

Lekarze mają negatywne doświadczenia z zamiennikami

Ponadto samorząd lekarski sprzeciwia się premiowaniu stosowania tańszych zamienników leków refundowanych, zwłaszcza gdy lekarze mają negatywne doświadczenia w stosowaniu danego zamiennika.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej również negatywnie ocenia przepisy dotyczące rozliczania świadczeń, nakładające na świadczeniodawców konieczność prowadzenia drobiazgowej i rozbudowanej sprawozdawczości, w tym rejestru SMPT, co powoduje obciążenie osób prowadzących programy lekowe pracą administracyjno-biurową. Samorząd lekarski sprzeciwia się także wstrzymywaniu płatności za udzielane świadczenia w przypadkach niewielkiego niedopatrzenia lub błędu w dokumentacji.