Postulaty samorządu lekarskiego dotyczą między innymi wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do wysokości 6,8 procenta PKB i zmniejszenia obciążeń biurokratycznych lekarzy, ustalenia minimalnego wynagrodzenia lekarzy w wysokości dwukrotnej średniej krajowej dla lekarza bez specjalizacji oraz trzykrotnej średniej krajowej dla lekarza specjalisty czy zwiększenia limitów przyjęć na studia medyczne.

Izba lekarska postuluje także ograniczenie przez lekarzy gotowości do świadczenia pracy i wykonywania świadczeń zdrowotnych do 48 godzin tygodniowo, ograniczenie łączenia dyżurów medycznych w ramach różnych komórek organizacyjnych szpitala oraz zagwarantowanie lekarzom możliwości realizacji ustawowego obowiązku doskonalenia ustawicznego w ramach płatnego urlopu szkoleniowego.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Poza tym postulaty samorządy dotyczą dookreślenia koszyka świadczeń gwarantowanych. Według stanowiska Krajowego Zjazdu Lekarzy w tej sprawie analiza kosztów świadczeń oraz sposób wyceny powinna obejmować wartości punktu w poszczególnych katalogach w zależności od województwa, wartości punktu w odniesieniu do tych samych procedur realizowanych przez wszystkie podmioty świadczące usługi dla każdego z województw, sposobu naliczania kosztów pracy w wartości punktu oraz sposobu naliczania kosztów materiałowych, amortyzacji i sterylizacji sprzętu w wartości punktu dla procedur usprzętowionych.

Lekarze domagają się także wprowadzenia kryteriów jakościowych w systemie ochrony zdrowia oraz zdjęcia z lekarzy i lekarzy dentystów obowiązku określenia na recepcie poziomu odpłatności leku.

 [-OFERTA_HTML-]