Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do ministra zdrowia o informacje na temat planowanych działań służących ograniczeniu problemu związanego z niewystarczającą liczbą lekarzy specjalistów w niektórych dziedzinach medycyny. Rzecznik zaproponował rozwiązanie, zgodnie z którym lekarz mógłby uczestniczyć w szkoleniach w ramach rezydentury pod warunkiem przepracowania w Polsce określonego czasu w systemie ubezpieczeń zdrowotnych.

Rzecznik podkreśla, że dostęp pacjentów do lekarzy różnych specjalności jest jednym z elementów zapewniających właściwą realizację prawa do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Tymczasem dostęp ten jest ograniczony z powodu braku lekarzy.

Według informacji przekazanych Rzecznikowi Praw Pacjenta przez konsultantów krajowych poszczególnych dziedzin medycyny największe braki występują w specjalnościach: pediatria, chirurgia ogólna, chirurgia dziecięca, diabetologia, genetyka kliniczna, medycyna rodzinna, kardiologia dziecięca, nefrologia dziecięca, alergologia oraz geriatria.

Konsekwencje niewystarczającej liczby lekarzy specjalistów widać na przykładzie liczby geriatrów w Polsce – z kontroli przeprowadzonej przez NIK wynika, że w Polsce są rejony, w których w czasie objętym kontrolą (czyli do połowy roku 2014) nie było ani jednego szpitalnego łóżka geriatrycznego i ani jednej poradni geriatrycznej. Zdaniem Rzecznika taka sytuacja powoduje, że opieka nad osobami w podeszłym wieku, realizowana zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy medycznej jest znacznie utrudniona.

Mając na uwadze dobro pacjentów oraz zapewnienie im dostępu do leczenia specjalistycznego, w piśmie do ministra zdrowia, Rzecznik wskazał na potrzebę wprowadzania kompleksowych zmian obejmujących zarówno przepisy dotyczące kształcenia lekarzy, jak i programów kształcenia przed- i podyplomowego.

Aby ograniczyć emigrację lekarzy po zakończeniu szkoleń w ramach rezydentury, Rzecznik zaproponował także rozważenie możliwości wprowadzenia wymogu uczestnictwa w takich szkoleniach od przepracowania przez nich określonego czasu w Polsce, w systemie ubezpieczeń zdrowotnych.

Propozycje te Rzecznik Praw Pacjenta przekazał ministrowi zdrowia wraz z prośbą o informacje na temat aktualnych i planowanych działań legislacyjnych oraz organizacyjnych podejmowanych w celu ograniczenia zjawiska niewystarczającej liczy specjalistów w niektórych dziedzinach medyczny.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.bpp.gov.pl, stan z dnia 16 grudnia 2015 r.