Przepisy dotyczące zachowania tajemnicy lekarskiej w stosunku do osób bliskich dla pacjenta zarażonego wirusem HIV lub chorego na AIDS, który nie poinformował lub nie zamierza poinformować osób mu bliskich, między innymi nie wskazują sposobu dotarcia przez lekarza do osób, w stosunku do których istnieje podejrzenie, że mogły zostać zarażone.

Poza tym ustawa z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych nie przewiduje konsekwencji prawnych dla zarażonego pacjenta, który nie wywiąże się z obowiązku poinformowania przede wszystkim partnera seksualnego o potrzebie zgłoszenia się do lekarza.

W opinii Rzecznika nieprecyzyjnie określony jest również zakres obowiązków lekarzy dotyczący informowania osób bliskich pacjentowi o istniejącym niebezpieczeństwie zarażenia się.

Także regulacje dotyczące informowania inspekcji sanitarnej o przypadkach chorób zakaźnych w tym HIV i AIDS wydają się niewystarczające.

W związku z tym Rzecznik zwrócił się do prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Źródło: www.rpo.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]