W decyzji z 7 marca 2012 r. rzecznik praw pacjenta stwierdził, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Mikołaja Kopernika w Łodzi stosowano praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów.

Taki charakter miało jego zdaniem nieprawidłowe wypisywanie recept. W miejsce danych o stopniu refundacji leku lekarze przybijali pieczątkę „Refundacja do decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia".

Lekarze, wspierani przez organizacje zawodowe, protestowali w ten sposób przeciwko nowej ustawie refundacyjnej. Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r., przewidywała kary finansowe dla lekarzy za wypisanie ulgowej recepty pacjentowi nieubezpieczonemu oraz za nieokreślenie stawki refundacji.

Rzecznik uznał akcję pieczątkową za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów i nakazał jej zaniechanie. Za niezastosowanie się do takich wskazań (którym nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności) grożą bardzo wysokie kary finansowe, nawet do 500 tys. zł.

Szpital zaskarżył decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Nie poczuwał się bowiem do odpowiedzialności za akcję pieczątkową. Nie był jej organizatorem ani jej nie wspierał. Inicjatorami byli poszczególni lekarze działający w porozumieniu z organizacją związkową.

WSA uwzględnił jednak skargę i uchylił decyzję rzecznika. Przyznał jednocześnie, że akcja protestacyjna lekarzy rzeczywiście mogła uniemożliwiać i utrudniać realizację praw pacjenta.

Wyrok jest nieprawomocny, strony mogą go zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

sygnatura akt: VII SA/Wa 1161/12

Źródło: Rzeczpospolita