RPP: placówka nie ma prawa żądać dowodu osobistego w zamian za dokumentację medyczną
\\

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że wydanie pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu oraz osobie upoważnionej przez pacjenta, oryginału dokumentacji medycznej powinno nastąpić za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu. Placówka nie może żądać od pacjenta pozostawienia dowodu osobistego jako zastawu.

Zgodnie z art. 33 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.), dowodu osobistego nie wolno bowiem zatrzymywać, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

Rzecznik Praw Pacjenta informuje też, że w przypadku wydania oryginału dokumentacji medycznej zatrzymanie dowodu osobistego pacjenta w zastaw, nie jest uzasadnione. W myśl art. 25 pkt 1 ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.), dokumentacja medyczna zawiera co najmniej oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, między innymi imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania. W prowadzonej dokumentacji medycznej, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych dysponuje więc wszelkimi danymi, które zamieszczone są w dowodzie osobistym, a które będą pomocne przy ewentualnym dochodzeniu zwrotu oryginału dokumentacji medycznej w związku z jej nieoddaniem po wykorzystaniu.

W przypadku gdy konieczne jest wydanie pacjentowi oryginału dokumentacji podmiot leczniczy ma obowiązek pozostawić sobie kopię lub odpis, o czym stanowi § 78 ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 177).

Rzecznik przypomina też, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacja medyczna może być udostępniona pacjentowi do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, poprzez sporządzenie jej wyciągów odpisów lub kopii lub poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.bpp.gov.pl, stan z dnia 29 lipca 2014 r.

\
Data publikacji: 29 lipca 2014 r.