Wątpliwości Rzecznika wzbudziło pobieranie opłat za wydanie seniorom zaświadczeń lekarskich o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zajęć sportowych, mimo iż  jednym z priorytetów polityki senioralnej w Polsce jest rozwój i wspieranie aktywności fizycznej, której celem jest aby osoby starsze jak najdłużej mogły utrzymywać dobry stan zdrowia i prowadzić samodzielne, niezależne i satysfakcjonujące życie. 

Warunki i zakres udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego określa ustawa z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.) oraz przepisy wydane na jej podstawie.  

Ustawa ta określa katalog świadczeń wyłączonych z systemu ubezpieczenia zdrowotnego (art. 16). Stosownie do art. 16 ust. 1, świadczeniobiorcy na podstawie ustawy nie przysługują między innymi orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. 

Czytaj: W polityce senioralnej priorytetem jest opieka zdrowotna>>>

W świetle treści tego przepisu, świadczeniobiorcom – słuchaczom Uniwersytetów Trzeciego Wieku, na podstawie ustawy nie przysługują zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zajęć sportowych. 

Dowiedz się więcej z książki
Pogoda na starość. Podręcznik skutecznego wspierania seniorów
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Rzecznik Praw Obywatelskich przypomina, że otoczenie seniorów szczególną troską oraz zwiększenie ich aktywności fizycznej wpisuje się w „Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020”, przyjętej uchwałą Nr 238 Rady Ministrów z 24 grudnia 2013 roku (M. P. z 2014 r. poz. 118). W świetle treści tego dokumentu, „polityka senioralna jest to ogół celowych działań organów administracji publicznej wszystkich szczebli oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się. Celem polityki senioralnej w Polsce będzie wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych”. „Celem głównym polityki senioralnej w obszarze zdrowie i samodzielność jest tworzenie warunków dla jak najdłuższego utrzymywania dobrego stanu zdrowia i autonomii”. Wśród priorytetów w tym zakresie definiowanych jako „Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna” (2.1.2) wskazuje się jako cel – „Rozwój i wspieranie aktywności fizycznej” (cel 3). 

W związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra zdrowia  z prośbą o rozważenie zmiany obowiązujących przepisów w kierunku zaliczenia zaświadczeń lekarskich związanych z uczestnictwem seniorów w zajęciach sportowych do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.