Według Rzecznika Praw Obywatelskich obowiązujące przepisy dotyczące postępowania dyscyplinarnego wobec lekarzy stanowią zagrożenie dla konstytucyjnego prawa do sądu, obejmującego również prawo do uzyskania rozstrzygnięcia w rozsądnym terminie.

Problem ten, który Rzecznik Praw Obywatelskich zawarł w wystąpieniu do Ministra Zdrowia, został dostrzeżony podczas rozpatrywania w Biurze RPO spraw indywidualnych. Rzecznik przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.), karalność przewinienia zawodowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy czyn stanowiący przewinienie zawodowe, jest jednocześnie przestępstwem. Wówczas przedawnienie karalności przewinienia zawodowego nie może upłynąć przed przedawnieniem karalności przestępstwa. W praktyce organy samorządu zawodowego lekarzy mają stosunkowo krótki okres czasu na przeprowadzenie postępowania.

W pierwszej fazie postępowania dyscyplinarnego, czyli w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez rzecznika odpowiedzialności dyscyplinarnej, przyjęto rozwiązania mające na celu zapobieganie przewlekłości. Postępowanie wyjaśniające jest więc ograniczone czasowo i powinno zakończyć się w terminie 6-miesięcznym. Stronom postępowania przysługuje prawo złożenia zażalenia do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na przewlekłość postępowania prowadzonego przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Zasady te nie mają jednak zastosowania w kolejnej fazie postępowania dyscyplinarnego lekarzy, czyli w postępowaniu przed sądami lekarskimi. W indywidualnych przypadkach sądy nie są w stanie prawomocnie zakończyć postępowania przed upływem karalności przewinienia zawodowego. Istniejąca sytuacja wpływa również niekorzystnie na pozycję obwinionego w postępowaniu dyscyplinarnym.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował do Ministra Zdrowia o zainicjowanie stosownych działań legislacyjnych w omawianym zakresie. 

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.rpo.gov.pl, stan z dnia 20 listopada 2014 r.