Przepisy zawarte w art. 110 ust. 5 ustawy z 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich pozbawiają lekarza i lekarza dentystę możliwości - po ukaraniu karą dyscyplinarną polegającą na skreśleniu z listy osób wykonujących zawód - ponownego wpisu na listę członków samorządu zawodowego oraz uzyskania prawa wykonywania zawodu.

Rzecznik zauważa, że w przypadku innych zawodów medycznych ustawodawca przyjął odmienne rozwiązanie, dopuszczając w wypadku orzeczenia kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu, możliwość przywrócenia do zawodu po upływie wskazanego okresu.

Podobne regulacje obowiązywały w stosunku do pielęgniarek i położnych oraz lekarzy weterynarii. Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich były one przedmiotem badania Trybunału Konstytucyjnego, który wyrokiem z 18 października 2010 roku (sygn. akt K 1/09) orzekł o ich niekonstytucyjności.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle powyższego, powstaje wątpliwość co do konstytucyjności art. 110 ust. 5 ustawy o izbach lekarskich, bowiem trudno jest znaleźć przekonywujące argumenty przemawiające za zróżnicowaniem praw lekarzy i lekarzy dentystów oraz innych zawodów medycznych w zakresie możliwości przywrócenia do zawodu.

Źródło: www.rpo.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]