Radca prawny Katarzyna Fortak - Karasińska jest partnerem Kancelarii Fortak & Karasiński Radcowie Prawni Spółka Partnerska. Obszary specjalizacji Mec. Fortak-Karasińskiej obejmują obsługę prawną z zakresu prawa medycznego, kontraktowania z NFZ, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa spółek, prawa podatkowego, prawa zamówień publicznych, prawa administracyjnego, prawa farmaceutycznego oraz własności intelektualnej. W ramach własnych zainteresowań ukończyła renomowane Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego organizowane przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego.
Odrębny obszar specjalizacji obejmuje świadczenie obsługi prawnej dla największych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie całości zagadnień związanych z ich funkcjonowaniem w tym związanych z kontraktowaniem świadczeń wramach postępowań organizowanych przez NFZ.

 1. Jak często i w jakich sytuacjach dyrektorzy placówek opieki zdrowotnej decydują się na pomoc wyspecjalizowanej kancelarii prawnej?

 2. Zakłady opieki zdrowotnej coraz częściej decydują się na pomoc specjalistów z zakresu prawa. W praktyce najczęściej spotykam się z dwoma zasadniczymi problemami, z jakimi zwracają się do mnie ZOZy.
  Pierwszy z nich dotyczy reprezentacji interesów zakładów w procesach o błąd w sztuce medycznej. Pacjenci są coraz bardziej świadomi swoich praw, w związku z czym rośnie liczba zgłaszanych przeciwko szpitalom roszczeń. Tutaj pomoc prawna, z uwagi na stopień skomplikowania postępowań sądowych w tym przedmiocie, jest niezbędna.
  Druga grupa problemów, z jakimi najczęściej borykają się dyrektorzy placówek, dotyczy zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Najbardziej doskwierającym problemem jest nieadekwatność środków finansowych przekazywanych przez NFZ w ramach umowy do rzeczywistego zapotrzebowania na danego rodzaju świadczenia. Stąd coraz powszechniejsze procesy z NFZ o tzw. nadwykonania. W praktyce spotykam się też z potrzebą reprezentowania interesów zakładów opieki zdrowotnej w trakcie kontroli przeprowadzanych przez NFZ. Nie wszyscy są bowiem świadomi przysługujących im uprawnień i możliwości.

 3. Czy wzrasta liczba przedstawicieli szpitali zgłaszających się do Państwa po pomoc prawną?

 4. Zarówno szpitale jak i mniejsze zakłady opieki zdrowotnej są coraz bardziej świadome swoich praw i zdecydowane walczyć o swoje interesy. Są nastawione na rozwój i optymalizację swojej działalności. Dla osiągnięcia tych celów potrzebne jest biegłe odnajdywanie się w systemie przepisów i wybieranie najlepszych dla danego zakładu rozwiązań. Nasza Kancelaria na bieżąco śledzi wszelkie przepisy regulujące materię ochrony zdrowia, znajduje nowe rozwiązania i dostosowuje je do potrzeb konkretnego klienta.
  O ile w szpitalach i innych większych placówkach ochrony zdrowia stała obsługa prawna już od dłuższego czasu jest standardem, o tyle małe placówki nieczęsto decydowały się na takie rozwiązanie. Obecnie jednak coraz więcej z nich decyduje się na skorzystanie z usług kancelarii. Ponadto zamienia się też struktura zapotrzebowania na usługi prawnicze. Do niedawna zakłady zgłaszały się przede wszystkim z konkretnymi problemami, ostatnio można jednak zauważyć, iż coraz częściej wybierają kompleksową obsługę obejmującą wszystkie aspekty ich działalności - od reprezentowania zakładu w sporach sądowych o błędy w sztuce medycznej, po pomoc w sprawach codziennych, takich jak zawieranie i realizacja różnego typu umów, kontakty z NFZ, z organami rejestrowymi czy kontrolnymi. Innymi słowy, placówki zwracają się po pomoc nie w chwili, kiedy problem powstanie, lecz starają się je uprzedzać i z góry zabezpieczać swój interes. Takie rozwiązanie pozwala zakładom na sprawniejsze poruszanie się w materii prawnej, optymalizację działalności i zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku. A zaoszczędzony w ten sposób czas mogą poświęcić na oddanie się czynnościom stricte związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

 5. Przed dyrektorami ZOZów zmiany przepisów prawnych. Jak powinni się do nich przygotować?

 6. Zmiany, jakie nastąpią w systemie ochrony zdrowia, są w dalszym ciągu na etapie opracowywania. Przede wszystkim należy więc dokładnie śledzić proces legislacyjny. Już na obecnym etapie prac widać, iż czas na dostosowanie się do nowych przepisów będzie stosunkowo krótki, w większości będzie to okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów. To, jakie dokładnie czynności musi przedsięwziąć dany zakład, zależeć będzie od jego aktualnej struktury i sytuacji organizacyjno-prawnej. Dlatego ważne jest, aby już teraz zapoznawać się z przyszłymi wymogami, porównywać je z aktualną sytuacją placówki i na tej podstawie opracować szczegółowy plan dostosowania. Takie usystematyzowanie działań z pewnością ułatwi i usprawni proces ich wdrażania.

 7. Organizowany przez Państwa panel szkoleniowo- dyskusyjny to inicjatywa skierowana do tego środowiska. Jaki jest cel zorganizowania takiego spotkania.

 8. Ostatnio bardzo dużo mówi się o planach zreformowania polskiego systemu ochrony zdrowia. Są to zmiany bardzo znaczące - jak chociażby ustawa o działalności leczniczej, która ma zastąpić dotychczasową ustawę o zakładach opieki zdrowotnej. Przede wszystkim wprowadza ona zupełnie nową siatkę pojęciową, od opanowania której zależy późniejsza interpretacja przepisów. Zakłada ona również obowiązek - w określonych przypadkach, uzasadnionych stanem finansowym placówki - przekształcenie publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Inną planowaną zmianą jest wprowadzenie do ustawy o prawach pacjenta przepisów umożliwiających im dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z pominięciem drogi sadowej.
  Właśnie tym dwóm projektom poświecony był nasz panel szkoleniowo - dyskusyjny. Informacje, które docierają do zakładów z przekazów prasowych, nie zawsze są dokładne i zrozumiałe. Czuliśmy się więc zobligowani, zwłaszcza wobec stałych Klientów, do tego, aby kwestie te dokładnie omówić. Co więcej, w trakcie prezentacji staraliśmy się zwrócić uwagę na to, jaki planowane zmiany będą miały skutek dla konkretnych uczestników panelu i jak powinni się do tych zmian przygotowywać. Omawiane zmiany były szeroko dyskutowane, co utwierdziło nas w przekonaniu, że takie spotkania są potrzebne.
  Ponadto należy pamiętać, iż prace nad projektami w dalszym ciągu trwają. Jest zatem jeszcze czas, aby debatować nad zaletami i wadami proponowanych rozwiązań i w razie potrzeby ingerować w proces legislacyjny.