Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożonego przez Ministra Finansów. Projekt przewiduje zwolnienie z akcyzy pojazdów wykorzystywanych do ratowania życia i zdrowia, czyli pojazdów medycznych, karetek i ruchomych jednostek intensywnej opieki medycznej.

Warunkiem zwolnienia z opodatkowania będzie przeznaczenie pojazdów do ratownictwa medycznego zgodnie z ustawą o ratownictwie medycznym i spełnienie przez nie wymogów technicznych oraz jakościowych określonych w Polskich Normach, a przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

Szczegółowe dane dotyczące pojazdów zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1 (Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – ambulanse drogowe) jako ambulanse ratunkowe (typ B) i ruchome jednostki intensywnej opieki medycznej (typ C).

Nowe rozwiązania zaproponowane w projekcie przede wszystkim ułatwią przedsiębiorcom wykonywanie działalności gospodarczej związanej z obrotem wyrobami akcyzowymi.

Wprowadzone regulacje zapewnią zniesienie lub ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków dokumentacyjnych. W praktyce oznacza to odciążenie od czynności administracyjnych podatników i organów podatkowych. Rezultatem tych działań będzie także obniżenie kosztów prowadzonej działalności przez firmy. Przedmiotem nowelizacji jest także udoskonalenie istniejących przepisów i ich łatwiejsze stosowanie. 

Najważniejsze proponowane zmiany dotyczą także zniesienia odrębnego druku INF (informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym). Rozwiązanie to znacznie uprości prowadzenie działalności w formie składu podatkowego. W praktyce oznacza to odciążenie od czynności administracyjnych podatników i organów podatkowych.

Przepisy umożliwią korzystanie ze zwolnienia od akcyzy – w pierwszym roku działalności – przez zakłady energochłonne rozpoczynające działalność gospodarczą i wykorzystujące w niej wyroby węglowe lub gazowe oraz już działające na rynku, ale które uruchamiają nową instalację wykorzystującą wyroby węglowe lub gazowe. Zawierają także doprecyzowanie pojęcia systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej.

Nowe regulacje mają wejść w życie 30 czerwca 2015 r.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 19 listopada 2014 r.