"Chcemy, aby lekarz POZ, który współpracuje z pielęgniarką POZ i położną POZ, był przewodnikiem (koordynatorem) pacjenta w systemie. Dlatego zostanie on wyposażony w niezbędne narzędzia umożliwiające zapewnienie ciągłości i kompleksowości sprawowanej opieki oraz efektywnej współpracy m.in. z osobami udzielającymi specjalistycznych świadczeń zdrowotnych (np. w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego)" - zaznacza resort zdrowia.

Wedłu Ministerstwa sugerowane przez Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie „odstąpienie od obligatoryjności opieki koordynowanej” na rzecz „zachęt oraz pozostawienia dowolności lekarzom i pacjentom” naruszałoby konstytucyjną zasadę równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

"Rozumiemy obawy środowiska lekarskiego i zapewniamy, że opieka koordynowana będzie wdrażana stopniowo, w sposób, który zagwarantuje pacjentom bezpieczeństwo zdrowotne, a świadczeniodawcom POZ – niezakłócone funkcjonowanie" - wyjaśnia resort.

Po przeprowadzeniu pilotażu, który będzie realizowany do 31 grudnia 2019 roku, warunki realizacji opieki koordynowanej (m.in. szczegółowe mechanizmy jej finansowania) zostaną uregulowane w aktach wykonawczych oraz zarządzeniach prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast do momentu wejścia w życie nowych rozwiązań POZ będzie finansowana na dotychczasowych zasadach (stawka kapitacyjna).

Resort zdrowia uspokaja, że obawy środowiska co do „zbyt sztywnych” zapisów dotyczących zespołów POZ  są nieuzasadnione. Tym bardziej, że – jak wskazuje prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie – „obecnie ponad 70 procent POZ funkcjonuje jako zespoły”.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Proponowane rozwiązanie jest kluczowym elementem w procesie integracji opieki nad pacjentem. Gwarantuje wysoką jakość udzielanych świadczeń. W przypadku zespołów POZ przewidziano także czas na dostosowanie się świadczeniodawców POZ do nowych wymagań (do 31 grudnia 2024 roku). To oznacza długi – ponad siedmioletni – okres dostosowania do nowych przepisów, nawiązania współpracy oraz wdrożenia dobrych praktyk.

Przepisy projektowanej ustawy jednoznacznie wskazują, że świadczeniodawcy będą mieli obowiązek monitorowania jakości udzielanych świadczeń. Zostanie to skorelowane z nowym, motywacyjnym, systemem finansowania POZ. Przewiduje on między innymi komponent motywacyjny za jakość opieki i jest formą ogólnosystemowego wspierania poprawy jakości oraz efektywności świadczeń udzielanych w POZ.

Źródło: www.mz.gov.pl